Maciej Bartkowiak, dr inż.

Maciej BartkowiakDr inż. Maciej Bartkowiak (ur. w 1969 r.) uzyskał dyplom magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji w 1993 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W 1999 r. na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Od roku 1993 jest związany zawodowo z Politechniką Poznańską, gdzie pracuje w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki. Jest autorem ponad 60 publikacji dotyczących cyfrowego przetwarzania obrazów oraz sygnałów fonicznych. Jego obszary zainteresowań obejmują analizę, syntezę, modelowanie i kompresję dźwięku cyfrowego a także wybrane zagadnienia z elektroakustyki i akustyki pomieszczeń. Zajmuje się również projektowaniem i konstruowaniem elektronicznych urządzeń muzycznych. Był kierownikiem projektów badawczych MNiSW i NCN dotyczących modelowania i kodowania sygnałów fonii cyfrowej, uczestniczył też aktywnie w pracach grupy ekspertów ISO/IEC/MPEG SC29 WG11 nad standardem MPEG-D USAC. Jest członkiem komitetu technicznego KT288 ds. multimediów przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Adam Borowicz, dr inż.

Adam Borowicz Dr inż. Adam Borowicz (ur. w 1977r.) uzyskał dyplom magistra inżyniera informatyka w 2002 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W 2008r. na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Jest autorem ok. 20 publikacji z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów. Przedmiotem badań naukowych doktora Borowicza są jednokanałowe metody redukcji zakłóceń w sygnale mowy, w szczególności optymalizacja algorytmów w oparciu o nietypowe transformaty i zjawiska psychoakustyczne oraz ich zastosowania w systemach multimedialnych i telekomunikacyjnych. W obrębie jego zainteresowań znajdują się także metody estymacji szumu, detekcji mowy, a także zagadnienia związane z redukcją pogłosu w systemach wielomikrofonowych.

Jarosław Bułat, dr inż.

Jarosław BułatUkończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w 1999 r., stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Telekomunikacja uzyskał w 2006 r. na tym samym wydziale. Od 1999 roku pracował w Katedrze Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej, od 2006 pracuje w Katedrze Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH na stanowisku adiunkta. Zajmuje się zagadnieniami przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, telemedycynie i systemach wideo oraz zagadnieniami związanymi z programowaniem (systemy rozproszone, mobilne, równoległe). Jest autorem lub współautorem 36 prac naukowych (artykuły w czasopismach i referaty w materiałach konferencyjnych). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w wielu projektach krajowych i europejskich 6 i 7 Programu Ramowego.

Piotr Chołda, dr inż.

Piotr ChołdaPiotr Cholda, dr inż. Ukonczył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w r. 2001, a w r. 2006 doktoryzował sie w zakresie Telekomunikacji na tym samym wydziale. Zajmuje sie zagadnieniami odpornosci sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na uszkodzenia oraz projektowaniem sieci niezawodnych i zarzadząniem nimi. Autor publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Aktywnie uczestniczy w projektach europejskich 6. i 7. Programu Ramowego. Jest redaktorem technicznym IEEE Communications Surveys and Tutorials, a takze redaktorem kolumny recenzji książkowych w IEEE Communications Magazine. Brał aktywny udział w organizacji konferencji NGI 2008 (współprzewodniczacy komitetu technicznego), IEEE ICC 2011 (współprzewodniczacy komitetu technicznego sympozjum Communications QoS, Reliability and Modeling), jak również DRCN 2011 (współprzewodniczacy komitetu technicznego).

Krzysztof Duda, dr hab. inż.

Krzysztof DudaStopień magistra, doktora i doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w latach 1998, 2002 i 2012 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH. Zajmuje się projektowaniem oraz zastosowaniami algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności analizą widmową i kompresją.

Przemysław Dymarski, dr hab. inż.

Przemysław DymarskiDr hab. inż. Przemysław Dymarski studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, rozpoczął pracę w Zakładzie Układów Elektronicznych Instytutu Telekomunikacji i Akustyki tej samej uczelni. Od 1976 r. pracuje w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kolejno jako asystent, adiunkt (od 1984r) i prof. nzw. (od 2010r). Jego zainteresowania naukowe obejmują kompresję mowy, syntezę mowy z tekstu, rozpoznawanie mowy, znakowanie wodne sygnałów fonicznych, metody „rzadkiej” aproksymacji, oraz badanie jakości usług telekomunikacyjnych opartych na przetwarzaniu dźwięku i obrazu.

Michal Grega, dr inż.

Michał Grega

Michał Grega otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 2006 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2011 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i uzyskał międzynarodowy certyfikat IPMA D. W 2012 odbył 9-tygodniowy staż w ramach programu Top500 Innovators na University of California, Berkeley, USA.

Zawodowo interesuje się problematyką indeksowania i wyszukiwania danych multimedialnych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: OASIS, GAMA, CONTENT, SARACEN oraz INDECT. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Lucjan Janowski, dr inż.

Lucjan JanowskiLucjan Janowski jest adiunktem w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Otrzymał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji w 2002 roku i tytuł doktora telekomunikacji w roku 2006. Oba stopnie zostały uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej AGH. W roku 2007 pracował na pozycji post-doc w CNRS-LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems of CNRS) we Francji, gdzie pracował nad problematyką wykrywania anomalii i ataków sieciowych. Na przełomie 2010/2011 pracował przez sześć miesięcy w Genewie nad jakością sekwencji medycznych. Jego głównym zainteresowaniem jest statystyka oraz modelowanie odpowiedzi testerów dla testów jakości postrzeganej przez użytkownika (QoE Quality of Experience).

Przemysław Korohoda, dr inż.

Przemysław KorohodaDr inż. Przemysław Korohoda uzyskał dyplom magistra inżyniera elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tym samym wydziale uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych. Od roku 1985 jest związany zawodowo z AGH, gdzie pracując w Katedrze Elektroniki prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne. Jest autorem i współautorem ok. 150 publikacji, w tym 4 książek. Jego obszary zainteresowań obejmowały lub obejmują: modelowanie układów elektronicznych, przetwarzanie obrazów, klasyczne przetwarzanie sygnałów, metody kompresji danych, statystykę medyczną, analizowanie danych, modelowanie pacjenta i procesu hemodializy, zastosowania termografii. Ważną część jego działalności stanowi dydaktyka – od wielu lat prowadzi zajęcia laboratoryjne na bazie pakietu MATLAB oraz wykłady między innymi z przedmiotów takich jak: Teoria sygnałów, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Przetwarzanie obrazów czy Techniki obliczeniowe.

Daniel Król, dr inż.

Daniel KrólDr inż. Daniel Król uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 2006. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie automatyka i robotyka uzyskał w roku 2015 na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Pracownik Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zainteresowania naukowe dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, metod diagnostycznych i pomiarowych w technice audio oraz wielokanałowej akwizycji i przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem macierzy mikrofonowych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych (artykuły w czasopismach i referaty w materiałach konferencyjnych). Aktywny uczestnik 4 projektów badawczych. Specjalista Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie Elektroakustyka oraz Automatyka i Technika Pomiarowa.

Mikołaj Leszczuk, dr inż.

Mikołaj LeszczukPracę zawodową rozpoczął już w okresie studiów w ComArch S.A. na stanowisku Kierownika Działu Technologii Multimedialnych; od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji AGH. Do jego pierwszych obowiązków należało projektowanie i implementacja cyfrowych bibliotek wideo. W 2000 roku wyjechał z Polski na czteromiesięczne stypendium naukowe na Universidad Carlos III de Madrid (Madryt, Hiszpania) gdzie przygotował pracę magisterską ("Implementation of the Recognition Engine’s Search Module in Multimedia Application"). Po powrocie do Polski został zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a w 2006 roku, po obronie pracy doktorskiej ("Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo"), na stanowisku adiunkta. Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętych systemów przetwarzania i analizy danych multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Quality of Experience. Jest autorem przeszło 100 publikacji naukowych, z czego 19 stanowią publikacje w czasopismach z bazy JCR. Uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych 4PR, 5PR, 6PR, 7PR, POIG, Kultura 2000, PHARE, eContent+, Eureka! i innych. Jest członkiem organizacji VQEG (Video Quality Experts Group, członek zarządu), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i GAMA (Gateway to Archives of Media Art). Współpracuje z organizacją VQiPS (Video Quality in Public Safety). Więcej informacji: www.linkedin.com/in/miklesz

Wiesław Ludwin, dr hab. inż.

Wiesław LudwinStopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera i doktora nauk technicznych uzyskał w latach 1978 i 1983 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Natomiast stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja specjalność radiokomunikacja otrzymał w 2005 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na problemach łączności radiowej i dotyczą modelowania i analizy sieci bezprzewodowych. Jest autorem i współautorem blisko 100 prac i opracowań naukowych oraz trzech książek: „Telefonia komórkowa” (1994), „Projektowanie sieci komórkowych w aspekcie ruchowym” (2003) oraz „Bluetooth – nowoczesny system łączności bezprzewodowej” (2003).

Andrzej Pach, prof. dr hab. inż.

Andrzej PachAndrzej R. Pach, prof. dr hab. inż. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977 doktoryzował się na AGH, a w r. 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Tele­komunikacji AGH, której jest kierownikiem. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego oraz projektach COST i Eureka-Celtic. Kierował wieloma projektami badawczymi. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktor naczelny czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa – Technologie i Usługi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Założyciel i przewodniczący Krakow IEEE Communications Society Chapter. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH.

Zdzisław Papir, prof. dr hab. inż.

Zdzisław PapirZdzislaw Papir stopień magistra oraz doktora nauk technicznych (sieci komputerowe) uzyskał odpowiednio w latach 1976 oraz 1979 (AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1992 w Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji AGH, gdzie pełni funkcję zastępcy kierownika. Obecnie wykłada Teorię Sygnałów, Modulację i Detekcję oraz Modelowanie Sieci Telekomunikacyjnych. W latach 1991 - 1998 przebywał na stażach naukowych w Belgii, Włoszech, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych zajmując się zagadnieniami modelowania ruchu telekomunikacyjnego. W latach 1994-1995 pracował dla Polskiej Telewizji Kablowej jako dyrektor ds. rozwoju sieci. Jest autorem pięciu książek oraz 100 artykułów naukowych. Monografia "Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych" (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2001) została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmował się organizacją konferencji międzynarodowych w kraju i zagranicą. W latach 1999 - 2006 pracował jako "guest editor" dla miesięcznika IEEE Communication Magazine w zakresie szerokopasmowych sieci dostępowych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów międzynarodowych z zakresu IT (modelowanie ruchu telekomunikacyjnego, badania jakości usług) finansowanych przez Unię Europejską (4, 5, 6 i 7 Program Ramowy, COST oraz Eureka Celtic). Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Marek Parfieniuk, dr inż.

Marek ParfieniukDr inż. Marek Parfieniuk (ur. w 1975 r.) uzyskał dyplom magistra inżyniera informatyka w 2000 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W 2007 r. na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Jest autorem ok. 90 publikacji oraz 2 zgłoszeń patentowych. Systematycznie recenzuje artykuły zgłaszane do renomowanych czasopism wydawanych przez IEEE i EURASIP. Przedmiotem badań naukowych doktora Parfieniuka są niekonwencjonalne transformacje i zespoły filtrów do cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku, w szczególności optymalizacja algorytmów oraz ich zastosowania multimedialne i telekomunikacyjne. Interesują go także architektury rozproszonych systemów multimedialnych i metody kompresji danych, które umożliwiają przesyłanie informacji zawodnymi sieciami komputerowymi.

Wojciech Półchłopek, dr inż.

Wojciech PółchłopekDr inż. Wojciech Półchłopek ur 1975 r. w Krośnie, otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika w 1999 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektroniki na tym samym wydziale. Do roku 2010 pracownik Katedry Elektoniki AGH. Od 2010 roku realizuje projekty urządzeń służacych diagnostyce medycznej w firmie iMed24 Medical Devices. Jest autorem wielu praktycznych zastosowań mikroprocesorów sygnałowych w przetwarzaniu sygnałów audio i mowy, oraz diagnostyce medycznej. Interesuje się algorytmami DSP dla techniki audio i medycyny.

Jakub Rachwalski, mgr inż.

Jakub RachwalskiJakub Rachwalski w 2009 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie na tym samym wydziale jest doktorantem zajmującym się zagadnieniami badania metodami analitycznymi jakości w telefonii internetowej VoIP. Zawodowo zajmuje się planowaniem i zapewnieniem jakości w telefonii VoIP.

Roman Rumian, dr inż.

Roman RumianDr inż. Roman Rumian (ur. w 1957 roku) otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika w 1982 roku Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1994 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektroniki na tym samym wydziale. Od 1982 roku pracuje w katedrze Elektroniki AGH. Jest autorem wielu praktycznych zastosowań mikroprocesorów sygnałowych w przetwarzaniu obrazów, sygnałów mowy i audio, oraz diagnostyce medycznej, biofizyce. Interesuje się głównie zastosowaniem procesorów sygnałowych w dziedzinie audio, systemami czasu rzeczywistego, architekturą komputerów.

Paweł Świętojański, mgr inż.

Paweł ŚwiętojańskiAbsolwent kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Informatyki Stosowanej na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Laureat XII edycji konkursu Diamenty AGH za prace teoretyczną z zakresu wielo-kosztowej Pareto-optymalizacji ukrytych modeli Markowa (praca napisana pod opieką prof. dr hab. inż. Tomasza P. Zielińskiego). Od września 2011 roku jest doktorantem w Centre for Speech Technology Research, The Universisty of Edinburgh gdzie zajmuje się badaniami nad modelowaniem akustycznym opartym o metody głębokiego uczenia. W 2012 roku otrzymał nagrodę IBM za najlepszy studencki artykuł na konferencji Spoken Language Technology, Miami, Floryda. W latach 2013 i 2014 spedził kilka miesięcy pracując naukowo w laboratorium badawczym Microsoft Corporation w Bellevue/Redmond, USA oraz jeden miesiąc jako zaproszony naukowiec w NICT Spoken Language Communications Laboratory, Kyoto, Japonia. Więcej informacji na stronie domowej.

Paweł Turcza, dr inż.

Paweł TurczaAbsolwent kierunków Informatyka i Elektronika Wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej. Związany zawodowo z AGH od 1993 roku, tytuł doktora w dyscyplinie Elektronika uzyskał w roku 2001. Zajmuje się algorytmami przetwarzania sygnałów w zastosowaniach telekomunikacyjnych i pomiarowych oraz metodami ich efektywnej implementacji.

Tomasz P. Zieliński, prof. dr hab. inż.

Tomasz P. ZielińskiStopień magistra, doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora uzyskał odpowiednio w latach 1982, 1989, 1996 i 2003. Absolwent kierunku Elektronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1982-2006 pracownik Katedry Metrologii AGH (obecnie Metrologii i Elektroniki), od roku 2006 –zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji AGH. Od roku 2000 pracuje dodatkowo na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Od ponad 20 lat wykładowca przedmiotu „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”, adresowanego (w różnych odmianach) do studentów wielu specjalności: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, inżynierii akustycznej, inżynierii biomedycznej oraz … teleinformatyki i telekomunikacji. Pasjonat cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Jest autorem 3 książek („Reprezentacje sygnałów niestacjonarnych typu czas-częstotliwość i czas-skala”, Wydawnictwa AGH 1994, „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, AGH 2002, 2004, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: Od teorii do zastosowań”, WKŁ 2005, 2007, 2009), 2 rozdziałów w książkach (w tym „Podstawy matematyczne analizy częstotliwościowej i filtracji sygnałów biomedycznych” w „Podstawach inżynierii biomedycznej”, red. R. Tadeusiewicz i P. Augustyniak, Wydawnictwa AGH 2009) i ponad 150 publikacji naukowych. Jego monografia „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : Od teorii do zastosowań” została nagrodzona w 2006 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2001 uczestniczy jako ekspert w pracach sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Kierował ponad 10 polskimi projektami badawczymi oraz aktywnie uczestniczył w kilkunastu projektach krajowych i międzynarodowych. Do chwili obecnej wypromował 7 doktorów nauk technicznych, recenzował ponad 25 doktoratów i 3 rozprawy habilitacyjne.

Jego zainteresowania dotyczą cyfrowych metod analizy i przetwarzania sygnałów (informacji), przede wszystkim częstotliwościowych, szczególnie w zastosowaniach telekomunikacyjnych i biomedycznych.