Sygnały losowe i szumy

Autorzy: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda

Pliki: rozdzial_03.zip

Przykład 3.1

Przykład (plik przyklad_3_1.m) zawiera kompletny plik skryptowy pokazujący jak samodzielnie eksperymentować z danymi pseudolosowymi na przykładzie rozkładu normalnego, a szczególnie jak przygotować obliczenia, aby następnie graficznie: a) porównać histogram z rozkładem teoretycznym, b) zweryfikować obciążenia estymatora odchylenia standardowego, c) zbadać rozkłady losowe estymatorów – wartości średniej i odchylenia standardowego.
% Przykład 3.1:
% m-plik: przyklad_3_1.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 3. Sygnały losowe i szumy. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc; clear; close all;           % posprzątanie "biurka";

N=2^10;   K=2^14;             % N-dlugość ciągu; K-liczba realizacji;
mu=3;    sigma=4;            % założone, czyli dokładne, parametry rozkładu;

X=randn(K,N)*sigma+mu;           % generowanie kompletu danych (ciągi ergodyczne);
mx=mean(X);  sx1=std(X);  sx2=std(X,1);  % szacowanie parametrów dla kolejnych "n";

[hx,bx]=hist(X(:),100);   dx=bx(2)-bx(1); % wyliczanie histogramu i szerokości jednego "słupka";
[hmx,bmx]=hist(mx,100);           % wyliczanie histogramu dla mx;
[hsx,bsx]=hist(sx1,100);          % wyliczanie histogramu dla sx1 (estymator nieobciążony);

msx1=mean(sx1), msx2=mean(sx2),      % wartości średnie dla rozkładów sx1 i sx2;
smx=std(mx),   smx_ref=sigma/sqrt(K),   % porównanie odchylenia standardowego dla mx z teorią;

  figure(1);               % przykład "surowego" opracowania graficznego:
    subplot(311); bar(bx,hx/(sum(hx)*dx),1);     grid on; hold on;
           plot(bx,normpdf(bx,mu,sigma),'r-');
            legend('rozklad teoretyczny','skalowany histogram');
    subplot(312); bar(bmx,hmx,1);          grid on;
            legend('histogram wartosci sredniej');    
    subplot(313); bar(bsx,hsx,1);          grid on;
            legend('histogram odchyl. stand.');    
    
% KONIEC PRZYKŁADU 3.1.

Przykład 3.2

Przykład (plik przyklad_3_2.m) zawiera kompletny plik skryptowy pokazujący jak samodzielnie eksperymentować z funkcją autokorelacji. Dane są generowane – zgodnie wybraną wersją – na 3 sposoby, a następnie przetwarzane zbiorowo. Na trójwymiarowych wykresach można zaobserwować: a) jakie są kształty i zmienność rozkładów, pokazanych w postaci histogramów, w kolejnych chwilach n, b) jakie są kształty i zmienność funkcji autokorelacji wyznaczanej dla kolejnych realizacji procesu, c) można porównać efekt zastosowania korelacji bez korekty obciążenia i z korektą (przesuwając znak komentarza na początku odpowiedniej linii do linii powyżej). Przykład zawiera możliwość wyboru jednego z trzech sposobów generowania danych pseudolosowych: 1) ergodyczny gaussowski proces losowy o zadanych parametrach, 2) proces dający realizacje kosinusoidalne o pseudolosowej fazie początkowej, 3) gaussowski proces losowy o skorelowanych wzajemnie kolejnych wartościach x[n].
% Przykład 3.2:
% m-plik: przyklad_3_2.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 3. Sygnały losowe i szumy. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc; clear; close all; % Patrz Przykład 3.1;

N=2^8;   K=2^10;   % Patrz Przykład 3.1;
wersja=1;        % wybór sposobu generowania danych (1,2 lub 3);
switch wersja,
  case 1, mu=3;  sigma=4;   X=randn(K,N)*sigma+mu;
  case 2, X=cos(ones(K,1)*2*pi*4*(0:N-1)/N + rand(K,1)*ones(1,N)*2*pi);
  case 3, mu=3;  sigma=4;   X=randn(K,N)*sigma+mu;
      M=5;  h=rand(1,M); X=filter(h,1,X);
end;

[H,b]=hist(X,100);   % wyznaczone zbiorczo histogramy (dla kolejnych realizacji);

opcja=1;        % wybór sposobu wyliczania;
switch opcja,
  case 1, for k=1:K, CX(k,:)=xcorr(X(k,:),X(k,:)); end;   % wyliczamy rxx bez korekty;
  case 2, m=-(N-1):N-1;                   % wariant z korektą;
      for k=1:K, CX(k,:)=xcorr(X(k,:),X(k,:))./(N-abs(m)); end; 
end;

  figure(1); 
      mesh(0:N-1,b,H); title('wykres 3D z histogramami dla kolejnych realizacji procesu');
        axis tight;  xlabel('numer realizacji'); ylabel('x');
  figure(2); 
      mesh(CX);     title('wykres r_x_x dla kolejnych realizacji procesu');
        axis tight;  xlabel('m');         ylabel('numer realizacji');
        
% KONIEC PRZYKŁADU 3.2.

Przykład 3.3

W przykładzie (plik przyklad_3_3.m) pokazano jak (identyfikację odpowiednich elementów programu należy potraktować jako formę zadania): a) zweryfikować podobieństwa między splotem i funkcją korelacji, b) wyliczyć charakterystyki częstotliwościowe sygnału na rożne opisane dotąd sposoby. W tym przykładzie porównawcze studium otrzymanych wyników, w tym w formie graficznej, pozostawiono do samodzielnej realizacji. Należy zwrócić uwagę, że drugi wariant generowania danych dotyczy ciągów zespolonych.
% Przykład 3.3:
% m-plik: przyklad_3_3.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 3. Sygnały losowe i szumy. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc; clear; close all; 

K=2^10;
N=2^14;     % Patrz przykład 3.1
F=(0:N-1)/N;  % przygotowanie osi unormowanej częstotliwości;

wersja=1;    % wybór wersji danych (wybór procesu losowego x);
switch wersja,
  case 1,  mu=0;   sigma=4;  x=randn(1,N)*sigma+mu;  k=1:N/2+1;  a=1;
  case 2,  muR=0;  sigmaR=1;  muI=0;  sigmaI=1;
       x=randn(1,N)*sigmaR+muR + j*(randn(1,N)*sigmaI+muI); % proces zespolony!!! Widmo nie będzie miało charakterystycznych symetrii;
       k=1:N; a=1;
end;

y=rand(1,N);  % realizacja procesu y;
c1=xcorr(y,x); c2=conv(y,conj(x(end:-1:1))); % wyznaczamy funkcję korelacji dwiema metodami;
disp('Roznica po wyznaczeniu funkcji korelacji dwiema metodami:');
err=max(abs(c1-c2)),             % porównujemy wyniki;

X=fft(x);    % DFT ciągu x;

[P1,W1]=periodogram(x,hamming(N),K); F1=W1/(2*pi); % periodogram z (pojedynczym) oknem Hamminga;
[P2,W2]=pwelch(x,K);         F2=W2/(2*pi); % periodogram wyznaczony metodą Welcha;

  figure(1);
      plot(F1,P1,'ro-'); grid on; hold on; axis tight;
      plot(F2,P2,'b.-');
        xlabel('F');  ylabel('Widmowa gestosc mocy (PSD)');  legend('a) periodogram','b) pwelch');
        title('Dwa periodogramy - konfrontacja wyników zastosowania dwoch funkcji');

% KONIEC PRZYKŁADU 3.3.

Przykład 3.4

Przykład 3.4 (plik przyklad_3_4.m) przedstawia kompletny plik skryptowy zawierający implementację generatora szumu kolorowego w pakiecie MATLAB, wykorzystując dolnoprzepustowy filtr typu IIR. Program umożliwia porównanie charakterystyk filtra z otrzymanym widmem PSD, do czego są konieczne pewne przeliczenia - warto się zastanowić z czego te przeliczenia wynikają.
% Przykład 3.4:
% m-plik: przyklad_3_4.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 3. Sygnały losowe i szumy. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./AB/PK.

clc; close all; clear;

N= 2^14;          % dlugość przykładowej realizacji szumu;
fpr = 8000;         % zakładamy częstotliwość próbkowania;
a = 0.9;          % parametr filtra dolnoprzepustowego;
b1=[1-a]; a1=[1,-a];    % współczynniki filtra (patrz rozdział 4);

[H1,W1]=freqz(b1,a1,1000); % chki-filtra (patrz rozdział 4)
f1=fpr*W1/(2*pi);

sigma = 3;         % odchylenie standard. dla PDF szumu białego;
x=randn(1,N)*sigma;     % generujemy relizację procesu (szum biały);
y=filter(b1,a1,x);     % modyfikujemy pasmo szumu przez filtrację;

[P,W2]=pwelch(y,256);    % wyznaczamy periodogram;
f2=fpr*W2/(2*pi);

Pbis=P*pi/(sigma^2);    % przeliczenia (pytanie-zadanie: dlaczego tak?);

  figure(1);
    plot(f2,10*log10(Pbis),'r.-');     grid on;  hold on;
    plot(f1,20*log10(abs(H1)),'c.-'); 
        xlabel('f [Hz]');  ylabel('[dB]');
        title('Porownanie ch-ki amplitudowej filtra "kolorujacego" i PSD otrzymanego szumu');
        legend('PSD szumu kolorowego','ch-ka filtra (odpowiednio przeliczona)');
    
% KONIEC PRZYKŁADU 3.4.

Przykład 3.5

W przykładzie (plik przyklad_3_5.m) zawarto kompletny plik skryptowy weryfikujący zastosowania wzorów (3.45) i (3.46). Pod koniec zaproponowano sprawdzanie polegające na tym, że sygnał „wybielony blokami” został połączony w całość i podzielony na nowe bloki, tym razem na zakładkę – i ponownie wyliczono macierz kowariancji, aby ją porównać z zależnością (3.46).
% Przykład 3.5:
% m-plik: przyklad_3_5.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 3. Sygnały losowe i szumy. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Adam Borowicz, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;  clear; close all;

N=2^10;  M=8; K=N/M;         % mamy zadbać, żeby się zgadzało (tj. K - liczba całkowita);

sigma=3; mu=5; x=randn(1,N)*sigma+mu; % generujemy szum;
x=filter([1,1,1]/3,1,x);        % kolorujemy szum;
X=reshape(x,M,K);            % układamy bloki sygnału w macierzy X;
m1=mean(X')'; X1=X-m1*ones(1,K);    % odejmujemy średnie od współrzędnych;
Rx= X1*X1',               % wyznaczamy macierz kowariancji;

Y=(Rx)^(-1/2)*X1;            % wybielamy;
Ry=Y*Y' ,                % sprawdzamy, czy wyszło;

y=Y(:)';                % ... dokładniej sprawdzamy;
for m=1:M, Y1(m,:)=y(m:end-M+m); end;  % tworzymy bloki, ale na "zakładkę";
Ry_test=(1/M)*Y1*Y1',          % ponowna weryfikacja;

% KONIEC PRZYKŁADU 3.5.