Kodowanie sygnału mowy

Autorzy: Przemysław Dymarski

Pliki: rozdzial_12.zip

Przykład 12.1

W przykładzie 12.1 (plik przyklad_12_1.m) przedstawiono kwantyzator równomierny (funkcja kwant_rown), który przeprowadza kwantyzację pojedynczej próbki (we). Prawidłowa praca kwantyzatora odbywa się w zakresie od −xmax do xmax, liczba poziomów wynosi L. Kwantowanie przeprowadza się drogą zaokrąglenia znormalizowanej próbki do najbliższej liczby całkowitej (w programie wykorzystuje się numery poziomów kwantyzacji ze znakiem – ujemna próbka otrzymuje niedodatni numer poziomu). Proces zaokrąglania do najbliższej liczby całkowitej przebiega nieco inaczej dla parzystej liczby poziomów (tzw. kwantyzator typu mid-riser, w którym nie występuje poziom o wartości 0) i dla nieparzystej liczby poziomów (kwantyzator mid-tread, w którym występuje poziom o wartości 0). Do testowania kwantyzatora służy skrypt kwant_test, opisany w Dodatku D12.1.
% Przykład_12_1: skrypt kwant_test.m - testowanie kwantyzatora równomiernego

% Dane wejściowe:
%
% Nazwa pliku dźwiękowego (bez rozszerzenia WAV)
%
% Amplituda sygnału wejściowego: wpisując 1, zapewniamy pełne wysterowanie kwantyzatora,
% gdyż przeprowadza on kwantyzację od -1 do +1; wpisując wartości np. 0,1, 0,01,
% 0,001 tłumimy frazę wejściową odpowiednio o 20, 40, 60 dB; wpisując wartości > 1
% można uzyskać efekt przesterowania;
%
% Liczba poziomów kwantyzacji L.
%
% Dane wyjściowe:
%
% Plik SYNT_WAV gotowy do odsłuchu;
%
% Wykres sygnału wejściowego, wyjściowego i błędu kwantyzacji (Figure 1);
%
% snrdb, snrsegdb – wartości SNR globalnego i segmentowego (w dB);
%
% Wykres sygnału wejściowego i wyjściowego (Figure 10);
%
% Energia sygnału w poszczególnych segmentach (w segmencie jest 80 próbek, czyli 10 ms
% sygnału) – wykres niebieski (Figure 20);
%
% SNR w dB w poszczególnych segmentach – wykres czerwony (Figure 20).


clear
close all

%  nazwa pliku audio
fichier = input('plik audio ','s');
nom_fichier = [fichier '.wav'];

we=wavread(nom_fichier);
amp = input('amplituda sygnalu: ');
sig=we*amp/max(abs(we)); % tu mozna stlumic lub wzmocnic sygnal

N=length(sig);

L = input('liczba poziomow ');

% kwantyzacja
for i=1:N
  [indx(i) qy] = kwant_rown(L, 1, sig(i));
end
%
% dekodowanie
for i=1:N
  qsig(i) = dekod_rown(L, 1, indx(i));
end
qsig=qsig';

qerr = sig-qsig;


snr_(sig,qsig);

figure(1), hold off
plot(sig), hold on
plot(qsig, 'g')
plot(qerr, 'r')
title('we, wy i blad kwantyzacji')

wavwrite(qsig,'synt.wav')
function [ind, wy] = kwant_rown(L,xmax,we)
function [ind, wy] = kwant_rown(L,xmax,we)
%
% kwantyzator rownomierny, symetryczny:
% midtread dla nieparzystej liczby poziomów,
% midriser dla parzystej liczby poziomów.

% L: liczba poziomów
% xmax: zakres pracy "w gore" (kwantowanie w zakresie od -xmax do xmax)
% we: probka we
% wy: probka wy
% ind: nr poziomu kwantyzacji: numeracja od 1 do L/2 ze znakiem dla mid-riser
%                     od 0 do (L-1)/2 ze znakiem dla mid-tread

if L == 0
  wy = 0;
  ind = 0;
elseif fix(L/2)*2 == L % parzyste L
  delta = 2*abs(xmax)/L; % odstep miedzy sasiednimi poziomami kwantyzacji
  xx=delta*((L-1)/2); % najwyższy poziom kwantyzacji
  if abs(we) >= abs(xmax)
    tmp = xx; % probka w stanie przesterowania
    ind=L/2;
  else
    tmp = abs(we); % probka w zakresie pracy kwantyzatora
    ind=round((tmp+delta/2)/delta); % tu nastepuje kwantowanie przez zaokrąglenie do najblizszej liczby calkowitej 1,2,...,L/2
  end
  wy =ind*delta-delta/2;
else  % nieparzyste L
  delta = 2*abs(xmax)/L; % odstep miedzy sasiednimi poziomami kwantyzacji
  xx=delta*((L-1)/2); % najwyższy poziom kwantyzacji
  if abs(we) >= abs(xmax)
    tmp = xx; % probka w stanie przesterowania
    ind=(L-1)/2;
  else
    tmp = abs(we); % probka w zakresie pracy kwantyzatora
    ind=round(tmp/delta); % tu nastepuje kwantowanie przez zaokrąglenie do najblizszej liczby calkowitej 0,1,...,(L-1)/2
  end
  wy =ind*delta;
end

if we ≶ 0   % odzyskanie znaku próbki
  wy = -wy;
  ind=-ind;
end

Przykład 12.2

W przykładzie 12.2 (plik przyklad_12_2.m) przedstawiono kwantyzator nierównomierny z kompresją logarytmiczną typu mi (kompresję (wzór 12.9) realizuje funkcja kompr_log a operację odwrotną, tzw. ekspansję, funkcja expand_log). Do testowania kwantyzatora służy skrypt qlog_test, opisany w Dodatku D12.2. Oprócz wymienionych dwóch funkcji, wywołuje on również funkcje kwant_rown (kwantyzator równomierny) i snr_ (obliczenie globalnego i segmentowego stosunku mocy sygnału do błędu kwantyzacji).
% Przykład_12_2: skrypt qlog_test.m - testowanie kwantyzatora logarytmicznego typu mi

% Dane wejściowe:
%
% Nazwa pliku dźwiękowego (bez rozszerzenia WAV)
%
% Amplituda sygnału wejściowego: wpisując 1, zapewniamy pełne wysterowanie kwantyzatora,
% gdyż przeprowadza on kwantyzację od -1 do +1; wpisując wartości np. 0,1, 0,01,
% 0,001 tłumimy frazę wejściową odpowiednio o 20, 40, 60 dB; wpisując wartości > 1
% można uzyskać efekt przesterowania;
%
% Liczba poziomów kwantyzacji L.
%
% Wartość parametru mi (wzór 12.9)
%
% Dane wyjściowe:
%
% Plik SYNT_WAV gotowy do odsłuchu;
%
% Wykres sygnału wejściowego, wyjściowego i błędu kwantyzacji (Figure 1);
%
% snrdb, snrsegdb – wartości SNR globalnego i segmentowego (w dB);
%
% Wykres sygnału wejściowego i wyjściowego (Figure 10);
%
% Energia sygnału w poszczególnych segmentach (w segmencie jest 80 próbek, czyli 10 ms
% sygnału) – wykres niebieski (Figure 20);
%
% SNR w dB w poszczególnych segmentach – wykres czerwony (Figure 20).

clear
close all

%  nazwa pliku audio
fichier = input('plik audio ','s');
nom_fichier = [fichier '.wav'];

we=wavread(nom_fichier);
amp = input('amplituda sygnalu: ');
sig=we*amp/max(abs(we));


N=length(sig);


L = input('liczba poziomów ');

we_nor=sig;

% kompresja mi

mu=input('wartosc mi: ');

for i=1:N
  ylog(i) =kompr_log(we_nor(i),1,mu);
end

% kwantyzacja rownomierna

for i=1:N
  [indx(i) qy] = kwant_rown(L, 1, ylog(i));
end

% dekodowanie rownomierne

for i=1:N
  qylog(i) = dekod_rown(L, 1, indx(i));
end

% ekspander

for i=1:N
  wy_nor(i)= expand_log(qylog(i),1,mu);
end

wy_nor=wy_nor';
err = wy_nor-we_nor;  % blad kwantyzacji

figure(1), hold off
plot(we_nor), hold on
plot(wy_nor, 'g')
plot(err, 'r')
title('we, wy i blad kwantyzacji')


snr_(we_nor,wy_nor);

wavwrite(wy_nor,'synt.wav')
function wy = kompr_log(we, vmax, mu)
function wy = kompr_log(we, vmax, mu)
% kompresja logarytmiczna typu mi
% we – próbka wejściowa
% wy – próbka poddana kompresji
% mu – parametr krzywej kompresji, w standardzie G.711 równy 255
% vmax – zakres pracy kompresora, przy przetwarzaniu plików .wav vmax=1
%
we = we/vmax;
wy = vmax*sign(we)*log(1+mu*abs(we))/log(1+mu);
function wy = expand_log(we,vmax, mu)
function wy = expand_log(we,vmax, mu)

% ekspansja - operacja odwrotna do kompresji logarytmicznej
we=we/vmax;

wy=sign(we)*(vmax/mu)*((1+mu)^abs(we) -1);

Przykład 12.3

W przykładzie 12.3 (plik przyklad_12_3.m) przedstawiono kwantyzator równomierny z adaptacją momentalną. Do testowania kwantyzatora służy skrypt adpcm_test, opisany w Dodatku D12.3. Jest to ten sam skrypt, który służy do testowania układu ADPCM. Aby testować jedynie kwantyzator adaptacyjny, należy zablokować predyktor. Czyni się to się to, wpisując wartość szybkości adaptacji β = 0. Jako program kwantyzacji równomiernej jest wykorzystywana funkcja kwant_rown. Skrypt wywołuje również funkcję snr_ (obliczenie globalnego i segmentowego stosunku mocy sygnału do błędu kwantyzacji).
% Przykład_12_3: skrypt adpcm_test.m - testowanie kwantyzatora adaptacyjnego

% Dane wejściowe:
%
% Nazwa pliku wejściowego (bez rozszerzenia WAV);
%
% Amplituda sygnału wejściowego – jak w kwant_test;
%
% Liczba bitów n: można wpisać 2, 3 lub 4, otrzymując kwantyzator o 4, 8 i 16 poziomach.
% Są to kwantyzatory typu mid-riser – nie mają poziomu o wartości zerowej;
%
% Liczba współczynników predykcji: wpisujemy dowolną liczbę od 1 do kilkunastu,
% predyktor i tak będzie generował zerowy sygnał predykcji;
%
% Szybkość adaptacji: 0.
%
% Dane wyjściowe – jak w programie kwant_test.

clear
close all
%  nazwa pliku audio
fichier = input('plik audio ','s');
nom_fichier = [fichier '.wav'];

we=wavread(nom_fichier);
amp = input('amplituda sygnalu ≶ 1): ');
sig=we*amp/max(abs(we));

N=length(sig);
qsig=sig;
bits = input('liczba bitow (2, 3 lub 4) : ');
L=2^bits; % liczba poziomow kwantyzacji
% wspolczynniki adaptacji kwantyzatora:
if L==4
  xm=[0.8,1.6];
elseif L==8
  xm=[0.9,0.9,1.25,1.75];
elseif L==16
  xm=[0.8,0.8,0.8,0.8,1.2,1.6,2.,2.4];
else
  disp('liczba bitow = 2, 3 lub 4')
  pause
end

zmax=1.;
zmin=0.001*zmax;
z=0.2*zmax; % poczatkowy zakres pracy
delta=1.e-5;
dl=1.e-10;
w=0.99;

mp = input('liczba wsp. predykcji (M > 0) :');

beta = input('szybkosc adaptacji beta = ');

ai = zeros(mp,1); % wspolczynniki predykcji

buf=zeros(mp,1);

for i=1:N
  snp=buf'*ai; % predykcja
  en=sig(i)-snp;    % blad predykcji
  [nr,wy]=kwant_rown(L,z,en); % kwantyzator rownomierny
  z=z*xm(abs(nr)); %adaptacja kwantyzatora metoda "wstecz"
  
  if z ≶ zmin
    z=zmin;
  end
  if z > zmax
    z=zmax;
  end
  
  qsig(i)=wy+snp; % syg. wyjsciowy
  
  ai=ai+beta*wy*buf; % adaptacja predyktora
  
  buf=[qsig(i);buf(1:mp-1)];
  
  unstab=norm(ai); % wykrywanie niestabilnosci numerycznej
  if unstab > 10^6
    'niestabilnosc - zmniejsz beta!'
    pause
  end
  
end

qerr = sig-qsig;

snr_(sig(20:N),qsig(20:N));

figure(1), hold off
plot(sig), hold on
plot(qsig, 'g')
plot(qerr, 'r')
title('we, wy i blad kwantyzacji')

wavwrite(qsig,'synt.wav')

Przykład 12.4

W przykładzie 12.4 (plik przyklad_12_4.m) przedstawiono układ ADPCM z predyktorem i kwantyzatorem równomiernym z adaptacją momentalną. Do testowania układu służy skrypt adpcm_test, opisany w Dodatku D12.3. Jest to ten sam skrypt, który służy do testowania kwantyzatora adaptacyjnego. Jako program kwantyzacji równomiernej jest wykorzystywana funkcja kwant_rown. Skrypt wywołuje również funkcję snr_ (obliczenie globalnego i segmentowego stosunku mocy sygnału do błędu kwantyzacji). Aby przeprowadzić symulację układu ADPCM, postępujemy jak w Przykładzie_12_3, z tą różnicą, że wpisujemy wartości szybkości adaptacji beta > 0.Adaptacja przebiega według wzoru (12.38). Za duża szybkość adaptacji powoduje utratę stabilności numerycznej – gwałtowne powiększanie się współczynników predykcji i sygnałów, w efekcie program kończy się błędem wykonania. Optymalna szybkość adaptacji zależy też od amplitudy sygnału: ze wzoru (12.38) wynika, że wprowadzana poprawka maleje dla sygnałów o małej amplitudzie. Można to skorygować, zwiększając wartość beta dla takich sygnałów.
% Przykład_12_4: skrypt adpcm_test.m - testowanie układu ADPCM

% Dane wejściowe:
%
% Nazwa pliku wejściowego (bez rozszerzenia WAV);
%
% Amplituda sygnału wejściowego – jak w kwant_test;
%
% Liczba bitów n: można wpisać 2, 3 lub 4, otrzymując kwantyzator o 4, 8 i 16 poziomach.
% Są to kwantyzatory typu mid-riser – nie mają poziomu o wartości zerowej;
%
% Liczba współczynników predykcji: typowe wartości od 1 do kilkunastu
%
% Szybkość adaptacji beta (np. 0.1). Jeśli wystąpi niestabilność numeryczna
% w procesie adaptacji, wartość tę należy zmniejszyć. 
%
% Dane wyjściowe – jak w programie kwant_test.

clear
close all
%  nazwa pliku audio
fichier = input('plik audio ','s');
nom_fichier = [fichier '.wav'];

we=wavread(nom_fichier);
amp = input('amplituda sygnalu ≶ 1): ');
sig=we*amp/max(abs(we));

N=length(sig);
qsig=sig;
bits = input('liczba bitow (2, 3 lub 4) : ');
L=2^bits; % liczba poziomow kwantyzacji
% wspolczynniki adaptacji kwantyzatora:
if L==4
  xm=[0.8,1.6];
elseif L==8
  xm=[0.9,0.9,1.25,1.75];
elseif L==16
  xm=[0.8,0.8,0.8,0.8,1.2,1.6,2.,2.4];
else
  disp('liczba bitow = 2, 3 lub 4')
  pause
end

zmax=1.;
zmin=0.001*zmax;
z=0.2*zmax; % poczatkowy zakres pracy
delta=1.e-5;
dl=1.e-10;
w=0.99;

mp = input('liczba wsp. predykcji (M > 0) :');

beta = input('szybkosc adaptacji beta = ');

ai = zeros(mp,1); % wspolczynniki predykcji

buf=zeros(mp,1);

for i=1:N
  snp=buf'*ai; % predykcja
  en=sig(i)-snp;    % blad predykcji
  [nr,wy]=kwant_rown(L,z,en); % kwantyzator rownomierny
  z=z*xm(abs(nr)); %adaptacja kwantyzatora metoda "wstecz"
  
  if z ≶ zmin
    z=zmin;
  end
  if z > zmax
    z=zmax;
  end
  
  qsig(i)=wy+snp; % syg. wyjsciowy
  
  ai=ai+beta*wy*buf; % adaptacja predyktora
  
  buf=[qsig(i);buf(1:mp-1)];
  
  unstab=norm(ai); % wykrywanie niestabilnosci numerycznej
  if unstab > 10^6
    'niestabilnosc - zmniejsz beta!'
    pause
  end
  
end

qerr = sig-qsig;

snr_(sig(20:N),qsig(20:N));

figure(1), hold off
plot(sig), hold on
plot(qsig, 'g')
plot(qerr, 'r')
title('we, wy i blad kwantyzacji')

wavwrite(qsig,'synt.wav')

Przykład 12.5

W przykładzie 12.5 (plik przyklad_12_5.m) przedstawiono skrypt celp_test (Dodatek D12.4), służący do uruchomienia symulatora kodera CELP, który jest zaprogramowany jako funkcja codec.m i opisany w rozdziale 12.5 książki. Skrypt wykorzystuje funkcje codec (program podstawowy), period (periodogram, szacujący widmo mocy sygnału), filt_ar (filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej), filt_ma (filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej). Testowany koder posiada uproszczoną strukturę, nie ma słownika adaptacyjnego, który jest wykorzystywany w predykcji długookresowej (p. 12.6.1). Przypomina tym koder Low-Delay CELP (standardG.728). Ma filtry adaptacyjnej preemfazy i deemfazy, umożliwiające kształtowanie widma szumu kwantyzacji (p. 12.6.3). Symulator jest elastyczny – zmieniając wartości parametrów, można go dostosować do różnych szybkości transmisji.
% Przyklad_12_5: skrypt celp_test.m - testowanie układu CELP w wersji uproszczonej

% Dane wejściowe: 
% 
% Nazwa frazy wejściowej (bez rozszerzenia WAV);
% 
% N=256 – liczba próbek tworzących ramkę, w której będą obliczane współczynniki
% predykcji (można tę wartość modyfikować);
% 
% L_sf – liczba wektorów sygnału w ramce (musi być podzielnikiem N, typowa wartość
% L_sf=4). Mając dane N i L_sf program oblicza wymiar przetwarzanych wektorów
% sygnału: M_sf=N/L_sf;
% 
% K – liczba wektorów słownika tworzących model sygnału według wzoru (12.46);
% 
% L2 – liczbawektorów w słowniku (z L2wektorów programwybiera K,według algorytmu
% Matching Pursuit – p. 12.6.1);
% 
% Rodzaj słownika: w programie wykorzystano słownik sekwencji gaussowskich
% (dic_celp = randn(M_sf, L2)). Można zamienić ten słownik na słownik impulsowy,
% zawierający L2=M_sf wektorów, z których każdy ma jedynie jedną składową
% niezerową (równą 1). Należy wówczas odblokować instrukcje:
% L2=M_sf;
% dic_celp=eye(L2);
% 
% (Na podstawie tych danych jest szacowana szybkość transmisji (przepływność binarna).
% Jest to wartość orientacyjna, gdyż wiele parametrów, jak wzmocnienia i współczynniki
% predykcji, nie podlega kwantyzacji).
% 
% gamma – współczynnik filtracji percepcyjnej. Podstawiono wartość 0,9 – zmiana na
% wartość 1 spowoduje wyłączenie filtracji percepcyjnej i mechanizmu kształtowania
% widma szumu kwantyzacji;
% 
% P_perc – liczba współczynników predykcji wykorzystywanych w filtrze syntezy predykcyjnej
% H(z) (rys. 12.28) i w filtrach preemfazy/deemfazy.
% 
% Dane wyjściowe:
% 
% Plik FRAZA.WAV gotowy do odsłuchu. Jego nazwa różni się od nazwy frazy oryginalnej
% znakiem „_”;
% 
% Wykres SNR [dB] w segmentach (ramkach) dla sygnału mowy i dla sygnału percepcyjnego
% (Figure 7);
% 
% SNR_dB – wartość średnia SNR w segmentach dla mowy;
% 
% SNR_percep_dB – wartość średnia SNR w segmentach dla sygnału percepcyjnego.
% 
% Jeśli visu = 1, to są wyprowadzane co ramkę następujące wykresy:
% – sygnał wejściowy, wyjściowy i błąd kwantyzacji (Figure 1),
% – widma amplitudy [dB] ww. sygnałów (Figure 2),
% – sygnał percepcyjny (mowa po preemfazie), jego model i błąd modelowania (Figure 3),
% – widma amplitudy [dB] ww. sygnałów (Figure 4),
% – sygnał pobudzający filtr syntezy (Figure 5) i jego widmo (Figure 6).

clear
close all
visu = 0;   % uaktywnienie wizualizacji
fe = 8000;  % czestotliwosc probkowania
N = 256;   % ramka
P_perc = 20;  % rzad filru percepcyjnego
gamma = 0.9;  % wspolczynnik filtracji percepcyjnej (gdy gamma=1, brak filtracji)

L2 = 128;   % liczba wektorow w slowniku (mozna ja zmienic)

L_sf = input('liczba wektorów w 256-probkowej ramce (2,4,8 lub 16): ');
K = input('liczba wektorow tworzacych model sygnalu = ');
M_sf=N/L_sf; % wymiar wektora (podramki)

% slownik CELP - moze byc gaussowski

dic_celp = randn(M_sf, L2);

%L2=M_sf;
%dic_celp=eye(L2); % to jest slownik impulsowy

bitrate=40*fe/N+(3*K+ceil(log2(factorial(L2)/(factorial(K)*factorial(L2-K)))))*fe/M_sf

% plik wejsciowy

fichier = input('plik sygnalu mowy ','s');
nom_fichier = [fichier '.wav'];
speech=wavread(nom_fichier); % Fraza mowy
Nbre_ech = length(speech);

Nbre_fen = fix(Nbre_ech/N); % liczba ramek
fprintf('Przetwarzanie %3d ramek pliku %s.wav \n',Nbre_fen, fichier)

speechout=codec(speech, fe, N, K, M_sf, P_perc, gamma, dic_celp, Nbre_fen, visu);

nom_out = [fichier '_.wav'];
wavwrite(speechout,fe,nom_out); % plik wyjsciowy
function speechout=codec(speech, fe, N, K, M_sf, P_perc, gamma, dico_celp, Nbre_fen, visu)
% program uproszczonego kodera CELP

function speechout=codec(speech, fe, N, K, M_sf, P_perc, gamma, dico_celp, Nbre_fen, visu)

% wartosci poczatkowe
speechout=zeros(length(speech),1);
inits=0;
initso=0;
L2 = size(dico_celp,2); % liczba wektorow w slowniku

pn_r = zeros(N,1); % ramka sygnalu percepcyjnego
xn_r = zeros(N,1); % ramka sygnalu mowy

etat_ma_perc_r = zeros(P_perc,1); % pamieci filtrow
etat_ar_perc_r = zeros(P_perc,1);
etat_ar_mod = zeros(P_perc,1);
etat_ma_perc = zeros(P_perc,1);
etat_ar_perc = zeros(P_perc,1);
ringing = zeros(M_sf,1); % "dzwonienie" (zero input response)

visu_xn   = zeros(6*N,1); % bufory wizualizacji
visu_pn   = zeros(6*N,1);
visu_xn_hat = zeros(6*N,1);
visu_pn_hat = zeros(6*N,1);
visu_entr  = zeros(6*N,1);

axe_freq = (0:N/2-1)'/N*fe/1000;

snr_x=zeros(Nbre_fen,1); % snr w segmentach mowy
snr_p=zeros(Nbre_fen,1); % snr w segmentach sygnalu percepcyjnego

% Petla ramek
for no_fen = 1:Nbre_fen
  if visu
    fprintf('%3d ', no_fen)
  end
  
  xn_r = speech(inits+1:inits+N); % odczytanie ramki sygnalu
  inits=inits+N;
  
  rk = zeros(P_perc+1, 1);  % autokorelacje
  for k = 0:P_perc
    rk(k+1) = xn_r(1:N-k)'*xn_r(k+1:N)/N;
  end
  rk(1) = rk(1)*1.001+10^(-10); % zabezpieczenie przed sygnałem zerowym
  ai = [1; -inv(toeplitz(rk(1:P_perc)))*rk(2:P_perc+1)]; % wspolczynniki predykcji
  ai_gamma = ai.*gamma.^(0:P_perc)';           % jw, z tlumieniem
  
  % preemfaza
  [temp, etat_ma_perc_r]= filt_ma(ai, xn_r(1:N), etat_ma_perc_r);
  [temp, etat_ar_perc_r]= filt_ar(1, ai_gamma, temp, etat_ar_perc_r);
  pn_r(1:N) = temp;    % sygnal percepcyjny
  
  % Modelowanie CELP: en => en_hat
  en = pn_r(1:N);
  dico_f = zeros(size(dico_celp));
  energies = zeros(1,L2);
  for l = 1:L2  % filtracja slownika CELP
    dico_f(:,l) = filter(1, ai_gamma, dico_celp(:,l));
    energies(l) = dico_f(:,l)'*dico_f(:,l);
  end
  en_hat = zeros(N,1);
  entry = zeros(N,1);  % bufor dla wizualizacji sygnalu pobudzajacego
  
  Nbre_sfen = N/M_sf;      % petla "podramek" (wektorow)
  for no_sous_fen = 1:Nbre_sfen
    entree=zeros(M_sf,1);
    n1 = (no_sous_fen-1)*M_sf + 1;
    n2 = no_sous_fen*M_sf;
    target = en(n1:n2) - ringing; % sygnal docelowy
    
    targ=target;
    
    for iter=1:K              % modelowanie w K krokach
      temp = ((targ'*dico_f).^2)./energies;
      [val_max, index_max] = max(temp);   % wybor wektora ze slownika
      gain = targ'*dico_f(:,index_max)/energies(index_max); % wzmocnienie
      targ=targ-gain*dico_f(:,index_max);
      entree = entree+gain*dico_celp(:,index_max);
    end
    
    [temp, etat_ar_mod] = filt_ar(1, ai_gamma, entree, etat_ar_mod);
    en_hat(n1:n2) = temp; % model sygnalu percepcyjnego
    entry(n1:n2) = entree;
    
    ringing = filt_ar(1, ai_gamma, zeros(M_sf,1), etat_ar_mod); % "dzwonienie"
  end
  pn_hat = en_hat;
  %%% pn_hat=pn_r; % test: odblokowanie tej instrukcji prowadzi do bezblednego modelowania
  
  % Filtracja pn_hat => xn_hat (deemfaza)
  temp = pn_hat(1:N);
  [temp, etat_ma_perc]= filt_ma(ai_gamma, temp, etat_ma_perc);
  [temp2, etat_ar_perc]= filt_ar(1, ai, temp, etat_ar_perc);
  xn_hat = temp2; % model sygnalu mowy (sygnal wyjsciowy dekodera CELP)
  
  speechout(initso+1:initso+N)=xn_hat; % zapis ramki sygnalu wyjsciowego
  initso=initso+N;
  
  % snr
  temp = norm(pn_r(1:N))/(norm(pn_r(1:N)-pn_hat)+10^(-10));
  rsb_pn = max([20*log10(temp+0.000001),0]);
  snr_p(no_fen)= rsb_pn;  % snr dla ramki sygnalu percepcyjnego
  temp = norm(xn_r(1:N))/(norm(xn_r(1:N)-xn_hat)+10^(-10));
  rsb_xn = max([20*log10(temp+0.000001),0]);
  snr_x(no_fen)= rsb_xn;  % snr dla ramki mowy
  fprintf(' snr_percep = %4.1f snr_speech = %4.1f \n', rsb_pn, rsb_xn)
  
  % wizualizacje
  if visu
    
    n5 = length(visu_xn);
    n1 = n5 - N + 1;
    
    visu_xn(1:n1-1) = visu_xn(N+1:n5);
    visu_xn(n1:n5) = xn_r(1:N);
    
    visu_xn_hat(1:n1-1) = visu_xn_hat(N+1:n5);
    visu_xn_hat(n1:n5) = xn_hat;
    
    visu_err_mod = visu_xn(1:n5) - visu_xn_hat(1:n5);
    Vmax_xn = max(abs(visu_xn))+10^(-10);
    
    Xk = period(visu_xn(n1:n5));
    
    Xk_hat = period(visu_xn_hat(n1:n5));
    
    Ek_mod = period(visu_err_mod(n1:n5));
    
    
    visu_pn(1:n1-1) = visu_pn(N+1:n5);
    visu_pn(n1:n5) = pn_r(1:N);
    
    visu_pn_hat(1:n1-1) = visu_pn_hat(N+1:n5);
    visu_pn_hat(n1:n5) = pn_hat;
    
    visu_err_pmod = visu_pn(1:n5) - visu_pn_hat(1:n5);
    Vmax_pn = max(abs(visu_pn))+10^(-10);
    
    Pk = period(visu_pn(n1:n5));
    
    Pk_hat = period(visu_pn_hat(n1:n5));
    
    Ek_pmod = period(visu_err_pmod(n1:n5));
    
    visu_entr(1:n1-1) = visu_entr(N+1:n5);
    visu_entr(n1:n5) = entry(1:N);
    
    Vmax_en = max(abs(visu_entr))+10^(-10);
    
    Enk = period(visu_entr(n1:n5));
    
    
    figure(1), hold off
    plot(visu_xn), hold on
    plot(visu_xn_hat, 'r')
    plot(visu_err_mod, 'g')
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_xn 1.1*Vmax_xn], ':')
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_xn 1.1*Vmax_xn])
    plot([n5 n5], [-1.1*Vmax_xn 1.1*Vmax_xn], ':')
    axis([1 length(visu_xn) -1.1*Vmax_xn 1.1*Vmax_xn])
    title('sygnal we, wy, blad')
    
    figure(2), hold off
    plot(axe_freq, Xk), hold on
    plot(axe_freq, Xk_hat, 'r')
    plot(axe_freq, Ek_mod, 'g')
    % axis([0 16 0 100])
    title('widma s. we, wy, bledu')
    
    figure(3), hold off
    plot(visu_pn), hold on
    plot(visu_pn_hat, 'r')
    plot(visu_err_pmod, 'g')
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_pn 1.1*Vmax_pn], ':')
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_pn 1.1*Vmax_pn])
    plot([n5 n5], [-1.1*Vmax_pn 1.1*Vmax_pn], ':')
    axis([1 length(visu_pn) -1.1*Vmax_pn 1.1*Vmax_pn])
    title('sygnal percepcyjny: we, wy, blad')
    
    figure(4), hold off
    plot(axe_freq, Pk), hold on
    plot(axe_freq, Pk_hat, 'r')
    plot(axe_freq, Ek_pmod, 'g')
    title('widma s. percep.: we, wy, bledu')
    
    figure(5), hold off
    plot(visu_entr), hold on
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_en 1.1*Vmax_en], ':')
    plot([n1 n1], [-1.1*Vmax_en 1.1*Vmax_en])
    plot([n5 n5], [-1.1*Vmax_en 1.1*Vmax_en], ':')
    axis([1 length(visu_entr) -1.1*Vmax_en 1.1*Vmax_en])
    title('sygnal pobudzajacy filtr syntezy')
    
    figure(6), hold off
    plot(axe_freq, Enk), hold on
    title('widmo sygnalu pobudzajacego')
    drawnow
    fprintf('pause \n'); pause
  end
end

fprintf('\n')
SNR_dB=mean(snr_x)
SNR_percep_dB=mean(snr_p)

figure(7), hold off
plot(snr_x), hold on
plot(snr_p,'r'), hold on
title('SNR(dB) w segmentach: syg. mowy (nieb.) i percepcyjny (czerw.)')