Kodowanie korekcyjne błędów

Autorzy: Andrzej R. Pach, Piotr Chołda

Pliki: rozdzial_21.zip

Zamieszczono jedynie te przykłady z książki, które zawierają opracowane programy w MATLABie. Inne przykłady, mające charakter ilustracji, zostały tutaj pomienięte.

Przykład 21.3

Przykład w języku MATLAB pokazuje, jak oblicza się wartości ciągów kodowych z użyciem funkcji dod_bit_parz (plik dod_bit_parz.m), przy zadanych ciągach informacyjnych, stosując kod z kontrolą parzystości.
% Przykład 21.03
function x = dod_bit_parz(u)
% Funkcja dodaje bit parzystości na koniec ciągu zadanego zmienną u

m = length(u); bit = 0; x = 0;
for j=1:m
  bit = mod(u(j)+bit,2);		% mod - suma bitowa modulo dwa
end
x = [u,bit];

Przykład 21.4

Przykład w języku MATLAB pokazuje z użyciem funkcji prawd_kontr_parz (plik prawd_kontr_patrz.m), w jaki sposób zależność (21.7) podana na stronie 812 zmienia się przy różnych wartościach p oraz n.
% Przykład 21.04
function wynik = prawd_kontr_parz(P)
% Funkcja rysuje wykres zależności dla zadanej wartości prawdopodobieństwa zadanego zmienną P

nmin = 1; krok = 1; nmax = 100;
n = nmin:krok:nmax;
p1 = ((n-1)*P).*((1-P).^(n-1));
figure(1); plot(n,p1); grid on;

Przykład 21.5

Przykład w języku MATLAB pokazuje z użyciem funkcji gen_kod_lin (plik gen_kod_lin.m), jak na podstawie macierzy G otrzymywać ciągi kodowe.
% Przykład 21.05
function [X,dmin] = gen_kod_lin(G)
% Funkcja generuje słowa kodu liniowego o zadanej macierzy generującej zadanej jako zmienna G
% Podaje również odleglość minimalną dla tego kodu oraz znajduje słowa kodowe
% Np. G = [1 0 0 1; 0 1 0 1; 0 0 1 1] dla kodu (3,4) z kontrolą parzystości

[k,n] = size(G);
if(k>n)
  disp('Błędna macierz generująca! k>n');
else
  dmin=n;
  X = [];
  for i=0:2^k-1
    u=dec2bin(i,k)-'0';
    x=mod(u*G,2);
    X = [X; x];
    fprintf('u = [%s] odpowiada x = [%s]\n', num2str(u), num2str(x));
    d=mean(x)*n;
    if(i>0 & dmin>d)
      dmin=d;
    end
  end
end

Przykład 21.6

Przyklad w jezyku MATLAB pokazuje z uzyciem funkcji ham_cod_corr (plik ham_cod_corr.m), jak mozna korygowac bledy jednokrotne za pomoca kodu Hamminga.
% Przykład 21.06
function x = ham_cod_corr(y)
% Funkcja koryguje słowo zadane zmienną y, otrzymane po przesłaniu poprawnego ciągu kodu
% Hamminga (2^r-1,2^r-1-r) przez kanał

n = length(y); r = log(n+1)/log(2);
if(r~=floor(r) || r~=ceil(r))
  disp('To nie jest odpowiednia długość słowa kodowego!');
else
  k = n-r;
  fprintf('To jest kod (%d,%d) o macierzy testów parzystości:\n',n,k);
  H = [zeros(r-1,1);1];
  for i=2:2^r-1
    H = [H transpose(dec2bin(i,r)-'0')];
  end
  disp(H);
  syndrom = mod(y*transpose(H),2);
  fprintf('Syndrom dla y = [%s] to s = [%s], zatem:\n',...
    num2str(y),num2str(syndrom));
  if(mean(syndrom) == 0)
    fprintf('przyjmujemy, ze nie wystąpiło przekłamanie.\n');
  else
    pozycja = bin2dec(num2str(syndrom));
    fprintf('przyjmujemy, ze przekłamanie wystąpiło na pozycji nr %d,\n',...
      pozycja);
    y(pozycja) = mod(y(pozycja)+1,2);
    x=y;
    fprintf('a wysłano słowo kodowe [%s].\n',num2str(y));
  end
end

Przykład 21.8

Przykład w języku MATLAB pokazuje z użyciem funkcji mnoz_wiel_bin (plik mnoz_wiel_bin.m) dostarczonej z książką T.K. Moona "Error Correction Coding" [2], jak można mnożyć wielomiany.
% Przykład 21.08
function w = mnoz_wiel_bin(p,q)
% Funkcja mnoży wielomiany zadane zmiennymi p i q i zwraca w(x)
% Współczynniki wielomianów sś reprezentowane od najwyższej potęgi:
% x^3 + x + 1 = [1 0 1 1]
% Spolszczona wersja programu dostarczonego wraz z książką
% T.K. Moona "Error Correction Coding"

m = 2;	% GF(2) - współczynniki binarne
if(all(p==0) | all(q==0))
  w = 0;
else
  w = mod(conv(p,q),m);
end

Przykład 21.9

Przykład w języku MATLAB pokazuje z użyciem funkcji dziel_wiel_bin (plik dziel_wiel_bin.m) dostarczonej z książką T.K. Moona "Error Correction Coding" [2], jak można dzielić wielomiany.
% Przykład 21.09
function [w,r] = dziel_wiel_bin(p,q)
% Funkcja dzieli wielomiany zadane zmiennymi p i q i zwraca wynik w oraz resztę r
% Współczynniki wielomianów są reprezentowane od najwyższej potęgi:
% x^3 + x + 1 = [1 0 1 1]
% Spolszczona wersja programu dostarczonego wraz z książką
% T.K. Moona "Error Correction Coding"

m = length(p); n = length(q); w = 0;
t = 2;	% GF(2) - współczynniki binarne
b1inv = mod(q(1)^(t-2),t);
for j=1:m-n+1
  w (j) = mod(p(j)*b1inv,t);
  for l=2:n
    p(l+j-1) = mod(p(l+j-1) - w(j)*q(l),t);
  end
end
r = mod(p(m-n+2:m),t);
if(all(r==0))
  r = 0;
end

Przykład 21.12

Przykład w języku MATLAB pokazuje z użyciem funkcji gen_mac_wiel(plik gen_mac_wiel.m), jak za pomocą wielomianu generującego wytworzyć macierze generujące.
% Przykład 21.12
function [Gniesyst, Gsyst] = gen_mac_wiel(g,n)
% Funkcja wytwarza macierze generujące kodów niesystematycznego i
% systematycznego dla wielomianu generującego zadanego zmienną g
%
% Współczynniki wielomianów sa reprezentowane od najwyzszej potegi:
% x^3 + x + 1 = [1 0 1 1]

r = length(g) - 1; k = n - r;
if(k>n)
  disp('Błędne dane, k>n!');
else
  fprintf('Parametry kodu (%d,%d)\n',n,k);
  Gniesyst = [];
  for i=1:k
    u = zeros(1,k);
    u(i) = 1;
    Gniesyst = [Gniesyst; mnoz_wiel_bin(u,g)];
  end
  fprintf('Macierz kodu niesystematycznego:\n');
  disp(Gniesyst);
  Gsyst = [];
  for i=1:k
    u = zeros(1,n);
    u(i) = 1;
    [w,r] = dziel_wiel_bin(u,g);
    Gsyst = [Gsyst; [u(1:k) r]];
  end
  fprintf('Macierz kodu systematycznego:\n');
  disp(Gsyst);
end