Adaptacyjne filtry ortogonalne

Autorzy: Tomasz P. Zieliński

Pliki: rozdzial_08.zip

Przykład 8.1

W przykładzie 8.1 (plik przyklad_8_1.m)jest zaprezentowany program, w którym zaimplementowano przykładowy filtr FIR w postaci kratowej. Należy zwrócić uwagę, że błędy e+k [n] i e?k [n] oznaczono w nim jako eak[n] i ebk[n] (odpowiednio zmienne ea(k) i eb(k)), czyli znaki + i – zastąpiono literami a i b.
% Przykład 8.1
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

 clear all; clf;

% Podaj współczynniki transmitancji H(z)=A(z) filtra (UWAGA! a(1)=1, M<=N)
 a = [ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];
 N = length(a);
 aa = a(2:N); M=N-1; % odrzucamy pierwszy element równy 1
 
% Oblicz współczynniki "odbicia" gamma(i) filtra kratowego - tabela 8.1,
% równania (8.21)(8.22)
 aij(M,1:M)=aa(1:M);
 for i=M:-1:1
   gamma(i)=-aij(i,i);
   for j=1:i-1
     aij(i-1,j) = (aij(i,j)+gamma(i)*aij(i,i-j))/(1-gamma(i)^2);
   end
 end
 gamma, pause
 
% Odtwórz współczynniki {a} na podstawie wsp. {gamma} - tabela 8.1, (8.16),(8.17)
 aa = zeros(M,M);
 aa(1,1) = -gamma(1);
 for i=2:M
   aa(i,i) = -gamma(i);
   for j=1:i-1
    aa(i,j) = aa(i-1,j) - gamma(i)*aa(i-1,i-j);
   end
 end
 aa = [ 1 aa(M,:) ], pause

% Sygnał filtrowany
 Nx=100; n=0:Nx-1; x=sin(2*pi*n/12+pi/4);

% Filtracja kratowa "tylko zera" (rys. 8.1b i 8.5a):
% H1(z)=A(z)=[ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];
 y1 = filtrK_Z( x, gamma);
 plot(y1); title('Sygnał wyjściowy - filtr: tylko zera'); pause

% Porównanie ze zwykła filtracją
 y1z = filter(a,1,x);
 plot(y1-y1z); title('Różnica z filter(a,1,x)');

%-----------------------------------------------------------------------------------
% function y = filtrK_Z(x,gamma)
% Filtr kratowy - tylko zera
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl
% N=length(x);
% M=length(gamma);
% eb(1:M) = zeros(1,M);
% for n = 1 : N
%  ea(1) = x(n);   % kolejna próbka
%  for k = 1 : M   % kolejne sekcje filtra (8.2)
%   ea(k+1) = ea(k) - gamma(k)*eb(k);
%   ebnext(k+1) = eb(k) - gamma(k)*ea(k);
%  end
%  eb = [ x(n) ebnext(2:M) ];
%  y(n) = ea(k+1);
% end

Przykład 8.2

W przykładzie 8.2 (plik przyklad_8_2.m) jest zaprezentowany program, w którym zaimplementowano w postaci kratowej przykładowy filtr IIR typu tylko-bieguny. Należy zwrócić uwagę, że błędy ek+[n] i ek-[n] oznaczono w nim jako eak[n] i ebk[n] (odpowiednio zmienne ea(k)i eb(k)), czyli + i – zastąpiono literami a i b.
% Przykład 8.2
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl
 
 clear all; clf;
 
% Podaj współczynniki transmitancji H(z)=1/A(z) filtra (UWAGA! a(1)=1, M<=N)
 a = [ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];

% Podaj współczynniki transmitancji H(z)=A(z) filtra (UWAGA! a(1)=1, M<=N)
 a = [ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];
 N = length(a);
 aa = a(2:N); M=N-1; % odrzucamy pierwszy element równy 1
 
% Oblicz współczynniki "odbicia" gamma(i) filtra kratowego - tabela 8.1,
% równania (8.21)(8.22)
 aij(M,1:M)=aa(1:M);
 for i=M:-1:1
   gamma(i)=-aij(i,i);
   for j=1:i-1
     aij(i-1,j) = (aij(i,j)+gamma(i)*aij(i,i-j))/(1-gamma(i)^2);
   end
 end
 gamma, pause
 
% Sygnał filtrowany
 Nx=100; n=0:Nx-1; x=sin(2*pi*n/12+pi/4);

% Filtracja kratowa "tylko bieguny" (rys. 8.2b i 8.5b):
% H2(z)=1/A(z)=1/[ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];
 y2 = filtrK_B( x, gamma);
 plot(y2); title('Sygnał wyjściowy - filtr: tylko bieguny'); pause

% Porównanie ze zwykła filtracją
 y2z = filter(1,a,x);
 subplot(111); plot(y2-y2z); title('Różnica z filter(1,a,x)');

%-----------------------------------------------------------------------------------
% function y = filtrK_B(x,gamma)
% Filtr kratowy - tylko bieguny
% N=length(x);
% M=length(gamma);
% eb(1:M) = zeros(1,M);
% for n = 1 : N
%  ea(M+1) = x(n);   % kolejna próbka
%  for k = M : -1 : 1  % kolejne sekcje filtra (8.27)
%   ea(k) = ea(k+1) + gamma(k)*eb(k);
%   eb(k+1) = eb(k) - gamma(k)*ea(k);
%  end
%  eb = [ ea(1) eb(2:M+1) ];
%  y(n) = ea(1);
% end

Przykład 8.3

W przykładzie 8.3 (plik przyklad_8_3.m) zaimplementowano filtr kratowy IIR typu zera-bieguny.
% Przykład 8.3
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

 clear all; clf;
 
% Podaj współczynniki transmitancji H(z)=B(z)/A(z) filtra (UWAGA! a(1)=1, M<=N)
 b = [ 1 3 3 1 ]; a = [ 1 -0.9 0.64 -0.576 ];
 P=length(b); N=length(a);
 aa=a(2:N); M=N-1; % odrzucamy pierwszy element równy 1
 
% Oblicz współczynniki "odbicia" gamma(i) filtra kratowego - tabela 8.1
% równania (8.21)(8.22)
 aij(M,1:M)=aa(1:M);
 for i=M:-1:1
   gamma(i)=-aij(i,i);
   for j=1:i-1
     aij(i-1,j) = (aij(i,j)+gamma(i)*aij(i,i-j))/(1-gamma(i)^2);
   end
 end
 gamma, pause
 
% Oblicz współczynniki c(i) filtra kratowego - równanie (8.40)
 for k = P:-1:1
   s=0; for(j=k+1:P) s = s + c(j)*aij(j-1,j-k); end
   c(k) = b(k) - s;
 end
 c, pause

% Sygnał filtrowany
 Nx=100; n=0:Nx-1; x=sin(2*pi*n/12+pi/4);

% Filtracja "kratowa"
% "zera i bieguny" (rys. 8.4e i 8.6b) : H3(z)= [ 1 3 3 1 ] / [1 -0.9 0.64 -0.576 ]
 y3 = filtrK_ZB( x, gamma, c);
% Rysunki
 plot(y3); title('Sygnał wyjściowy - filtr: zera i bieguny'); pause
% Porównanie ze zwykła filtracją
 y3z = filter(b,a,x);
 plot(y3-y3z); title('Różnica z filter(b,a,x)'); pause

%-----------------------------------------------------------------------------------
% function y = filtrK_ZB(x,gamma,c)
% Filtr kratowy - zera i bieguny
% N=length(x);
% M=length(gamma);
% eb(1:M) = zeros(1,M);
% for n = 1 : N
%  ea(M+1) = x(n); % kolejna próbka
%  for k = M : -1 : 1 % kolejne sekcje filtra (8.27)
%    ea(k) = ea(k+1) + gamma(k)*eb(k);
%    eb(k+1) = eb(k) - gamma(k)*ea(k);
%  end
%  eb = [ ea(1) eb(2:M+1) ];
%  y(n) = sum( c.*eb(1:M+1) );
% end

Przykład 8.4

W przykładzie 8.4 (plik corrx.m) przedstawiono programy w języku MATLAB, realizujące wszystkie obliczenia z projektowania kratowego filtra Wienera. Napisano je na podstawie programów w językach Fortran i C, zamieszczonych w literaturze [11]. W kolejności są to funkcie:
przykład 8.4a = corrxy.m,
przykład 8.4b = lev.m,
przykład 8.4c = firw.m,
przykład 8.4d = filtrLWF.m.
function [r] = corrxy(x,y,M)
% Przykład 8.4a
% Obliczanie M-próbek funkcji korelacji wzajemnej sygnałów x[n] i y[n]
% Oblicz rxx lub rdx, w zależności od sygnałów wejściowych

N = length(x);
for k = 0 : M
  r(k+1) = sum( x(1+k:N) .* y(1:N-k) )/N;
end
lev.m
function [L,E] = lev(M,rxx)
% Przykład 8.4b
% Obliczanie współczynników filtrów predykcji liniowej rzędu od 1 do M
% na podstawie wektora rxx autokorelacji sygnału x[n]
% metodą Durbina-Levinsona - inny zapis niż w tabl. 8.2, taki jak w [11]
% Autor implementacji w Matlabie: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

L(1,1)=1; L(2,2)=1; L(2,1)=-rxx(2)/rxx(1);
E(1)=rxx(1); E(2)=E(1)*(1-L(2,1)^2);
for k = 3:M+1
  delta = sum( rxx(2:k) .* L(k-1,1:k-1) );    % równanie (8.58b)
  gamma = delta/E(k-1);              % równanie (8.68)
  L(k,1) = - gamma;
  for i = 2:k-1
   L(k,i) = L(k-1,i-1) - gamma*L(k-1,k-1-i+1); % równanie (8.69)
  end
  L(k,k)=1;
  E(k)=E(k-1)*(1-gamma^2);            % równanie (8.70)
end
firw.m
function [L,E,g,h] = firw(M,rdx,rxx)
% Przykład 8.4c
% Projektowanie współczynników filtra FIR Wienera na podstawie [11]
% Autor implementacji w Matlabie: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

[L,E] = lev(M,rxx);              % algorytm Levinsona
for k=1:M+1
  g(k) = sum( L(k,1:k) .* rdx(1:k) )/E(k);  % g=Dinv*L*rdx, równanie (8.83)
end
for k=1:M+1
  h(k) = sum( (L(k:M+1,k).') .* g(k:M+1) );  % h=L'*g, równanie (8.83)
end
filtrLWF.m
function [y,e] = filtrLWF(M,g,gamma,d,x)
% Przykład 8.4d
% Nieadaptacyjny kratowy filtr Wienera (Lattice Wiener Filter), patrz rys. 8.7b
% Na podstawie [11]
% Autor implementacji w Matlabie: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

w = 0.000001*randn(1,M+1);    % wektor roboczy, stany wewnętrzne każdej sekcji
for n = 1 : length(x)
  ea(1) = x(n);         % wejście do pierwszej sekcji filtra a priori
  eb(1) = x(n);         % j.w.
  y(n) = g(1)*eb(1);      % estymata y[n] bazująca na sekcji 1
  e(n) = d(n) - y(n);      % estymata e[n] bazująca na sekcji 1
  for k = 2:M+1         % kolejne k-te sekcje filtra kratowego (8.2), rys.8.7b
   ea(k) = ea(k-1) - gamma(k)*w(k);  % błąd ek+[n]
   eb(k) = w(k) - gamma(k)*ea(k-1);  % błąd ek-[n]
   w(k) = eb(k-1);      % stan wewnętrzny k-tej sekcji
   y(n) = y(n) + g(k)*eb(k); % estymata a posteriori xest[n] rzędu "k", równ. (8.84)
   e(n) = e(n) - g(k)*eb(k); % błąd a posteriori e[n] rzędu "k", równanie (8.86)
  end
end

Przykład 8.5

W przykładzie 8.5 (plik filtrGLLPF.m) przedstawiono implementację adaptacji wag filtra kratowego typu FIR pracującego jako liniowy predyktor.
function [y] = filtrGLLPF(M,x,lambda,beta)
% Przykład 8.5 na podstawie [11]
% Adaptacyjny gradientowy kratowy liniowy predyktor.
% (Gradient Lattice Linear Prediction Filter)
% Rys. 8.7b tylko z adaptacją wag gamma filtra
% Autor implementacji w Matlabie: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu

w = 0.000001*randn(1,M+1); % wektor roboczy, stany wewnętrzne każdej sekcji
gamma = w; da = w;
for n = 1 : length(x)   % dla kolejnych próbek sygnału x[n]
  ea(1) = x(n);     % wejście do pierwszej sekcji filtra
  eb(1) = x(n);     % wejście do pierwszej sekcji filtra
  for k = 2:M+1     % kolejne sekcje filtra
    ea(k) = ea(k-1) - gamma(k)*w(k);               % równanie (8.2)
    eb(k) = - gamma(k)*ea(k-1) + w(k);              % czyli "motylek"
    da(k) = lambda*da(k) + ea(k-1)*ea(k-1) + w(k)*w(k);     % nowe d[k], (8.95)(8.96)
    gamma(k) = gamma(k) + beta*(ea(k)*w(k)+eb(k)*ea(k-1))/da(k); % nowe gamma[k], (8.97)
    w(k) = eb(k-1);   % aktualizacja stanu wewnętrznego k-tej sekcji filtra kratowego
  end
  y(n) = ea(k);     % sygnał wyjściowy y[n]
end

Przykład 8.6

W przykładzie 8.6 (plik filtrGLWF.m) przedstawiono implementację adaptacyjnego gradientowego kratowego filtra Wienera typu FIR–LMS.
function [y,e] = filtrGLWF(M,d,x,lambda,beta)
% Przykład 8.6
% Adaptacyjny gradientowy filtr kratowy Wienera typu FIR-LMS
% (Gradient Lattice Wiener Filter)
% Rys. 8.7b tylko z adaptacją wag filtra (współczynnik gamma (k) i g(k))
% Na podstawie [11]
% Autor implementacji w Matlabie: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

w = 0.000001*randn(1,M+1); % stany wewnętrzne każdej sekcji
g = w; gamma = w; da = w; db = w;
init = 0;
for n = 1 : length(x)    % dla kolejnych próbek sygnału x[n]
  ea(1) = x(n);      % wejście do pierwszej sekcji filtra
  eb(1) = x(n);      % wejście do pierwszej sekcji filtra
  y(n) = g(1)*eb(1);    % estymata y[n] bazująca na sekcji 1
  e(n) = d(n) - y(n);   % estymata e[n] bazująca na sekcji 1
  db(1) = lambda*db(1) + eb(1)*eb(1);  % uaktualnienie db(1), równanie (8.116)
  g(1) = g(1) + beta*e(n)*eb(1)/db(1);  % uaktualnienie g(1), równanie (8.115)
  for k = 2:M+1             % kolejne sekcje filtra
   ea(k) = ea(k-1) - gamma(k)*w(k);  % równanie (8.2), czyli "motylek"
   eb(k) = - gamma(k)*ea(k-1) + w(k); %
   da(k) = lambda*da(k) + ea(k-1)*ea(k-1) + w(k)*w(k);     % nowe d[k],(8.95)(8.96)
   gamma(k) = gamma(k) + beta*(ea(k)*w(k)+eb(k)*ea(k-1))/da(k); % nowe gamma[k],(8.97)
   y(n) = y(n) + g(k)*eb(k);      % estymata x[n] rzędu "k", równ. (8.84)
   e(n) = e(n) - g(k)*eb(k);      % bład e[n] estymaty rzędu "k", równanie (8.86)
   db(k) = lambda*db(k)+eb(k)*eb(k);  % uaktualnienie dk [k] (8.116)
   if(k<=init)
     g(k) = g(k) + beta*e(n)*eb(k)/db(k); % uaktualnienie g[k] (8.115)
   end
   w(k) = eb(k-1); % aktualizacja stanu wewnętrznego k-tej sekcji filtra kratowego)
  end
  init = init+1;
end

Przykład 8.7a

W przykładzie 8.7a (plik filtrFDAF_overlap_save.m) przedstawiono implementację w języku MATLAB filtra adaptacyjnego FDAF – overlap-save.
function [y, e, Hest, H ] = filtrFDAF_overlap_save(M,d,x,nr,mi,alfa,delta,gamma)
% Przykład 8.7a
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

lambda = 1-alfa;        % współczynniki wykorzystywane podczas
P = delta*ones(1,M);      % nakładania ograniczenia na gradient funkcji kosztu
bx = zeros(1,2*M);       % inicjowanie bufora sygnału wejściowego x
H = fft( [ones(1,M)/M zeros(1,M) ] );  % inicjowanie wag filtra
y = []; e = []; Hest = [];       % inicjowanie
for k = 0 : length(x)/M-1
  x1 = x(k*M+1:k*M+M);    % pobierz kolejny blok próbek x[n]
  bx = [ bx(M+1:2*M) x1 ];  % włóż je do bufora
  X = fft(bx);        % FFT
  by = real(ifft(X.*H));   % oblicz y[n]
  y = [ y by(M+1:2*M)];    % oddziel poprawny blok próbek y[n]
  e1 = d( k*M+1:k*M+M ) - y( k*M+1:k*M+M ); % oblicz blok próbek błędu e[n]
  e = [ e e1];        % zapamiętaj jako sygnał wyjściowy
  ee = [ zeros(1,M) e1 ];   % dodaj zera
  E = fft(ee);        % FFT
  XE = conj(X) .* E;     % iloczyn widm
  if(1) % korekta gradientu f. kosztu w czasie (z tym dokładniej, bez tego - szybciej)
     delta = ifft(XE );  % przejście z gradientem do dziedziny czasu
     if(1) delta = [ delta(1:M) zeros(1,M)]; end          % OK
     if(0) delta = [ delta(1:M)/((x1*x1')+gamma) zeros(1,M)]; end  % test
     if(0)
       P = lambda*P + alfa*abs(X(1:M)).^2;            % test
       delta = [ delta(1:M)./(P) zeros(1,M)];
     end
     XE = fft(delta);
  end            % powrót z gradientem do dziedziny częstotliwości
  H = H + 2*mi*XE;      % adaptacja wag filtra w dziedzinie częstotliwości
  Hest = [ Hest; H( nr ) ]; % zapamiętanie wybranych wag filtra
end

Przykład 8.7b

W przykładzie 8.7b (plik filtrFDAF_overlap_add.m) przedstawiono implementację w języku MATLAB filtra adaptacyjnego FDAF – overlap-add.
function [y, e, Hest, H ] = filtrFDAF_overlap_add(M,d,x,nr,mi,alfa,delta,gamma)
% Przykład 8.7b
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

xx = zeros(1,2*M);   % inicjowanie bufora sygnału wejściowego x[n]
H = zeros(1,2*M);    % inicjowanie wag filtra
X2 = zeros(1,2*M);   % inicjowanie wartości poprzedniego widma sygnału x[n]
J = (-1).^(0:2*M-1);  % macierz kompensacji czasowej poprzedniego widma sygnału x[n]
lambda = 1-alfa;    % alfa = 0.01; współczynniki wykorzystywane podczas
P = delta*ones(1,M);  % delta = 0.25 nakładania ograniczenia na gradient f. kosztu
y = []; e = []; Hest = [];
for k = 0 : length(x)/M-1
  x1 = x(k*M+1:k*M+M);   % pobranie kolejnego bloku próbek x[n]
  xx = [ x1 zeros(1,M) ]; % dodanie zer
  X1 = fft(xx); % FFT
  X = X1 + J.*X2;     % suma widm FFT: obecnego (X1) i poprzedniego (X2)
  X2 = X1;         % zapamiętanie obecnego widma
  yy = ifft(X.*H);     % obliczenie y[n]
  y = [ y real(yy(1:M))]; % wydzielenie poprawnego bloku próbek y[n] i ich zapamiętanie
  e1 = d( k*M+1:k*M+M ) - y( k*M+1:k*M+M ); % obliczenie bloku próbek sygnału błędu e[n]
  e = [ e real(e1)];    % zapamiętanie go
  ee = [ e1 zeros(1,M) ]; % dodanie zer
  E = fft(ee);       % FFT sygnału błędu e[n]
  delta = ifft( conj(X) .* E); % obliczenie gradientu funkcji kosztu, przejście do dz. czasu
  if(0)                         % # ograniczenie gradientu
   delta = [ delta(1:M)/((x1*x1')+gamma) zeros(1,M) ]; % # w dziedzinie czasu
  else                          % #
   P = lambda*P + alfa*abs(X(1:M)).^2;         % #
   delta = [ delta(1:M)./P zeros(1,M)];        % #
  end                          % #
  Delta = fft(delta);    % powrót z gradientem funkcji kosztu do dz. częstotliwości
  H = H + 2*mi*Delta;    % adaptacja wag filtra w dziedzinie częstotliwości
  Hest = [ Hest; H( nr ) ]; % zapamiętanie wybranych wag filtra
end

Przykład 8.7c

W przykładzie 8.7c (plik filtrFDAF_overlap_save_part.m) przedstawiono implementację w języku MATLAB filtra adaptacyjnego PBFDAF – overlap-save z podziałem odpowiedzi impulsowej na mniejsze fragmenty (Partitional Block FDAF).
function [y,e,Hest,H] = filtrFDAF_overlap_save_part(Nh,M,d,x,nr,mi,alfa,delta,gamma)
% Przykład 8.7c
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

Lb = length(x)/M;     % liczba sekcji (bloków) próbek wejściowych
Lh = Nh/M;         % liczba sekcji (bloków) wag filtra
lambda = 1-alfa;      % alfa = 0.01; % współczynniki wykorzystywane podczas
P = delta*ones(1,M);    % delta = 0.25 % ogranicz. gradientu funkcji kosztu
for k=1:Lh
  H(k,1:2*M) = fft( [ones(1,M)/M zeros(1,M)] ); % inicjowanie macierzy H wag filtr
end
y = []; e = []; Hest = [];     % inicjowanie
bx = zeros(1,2*M);         % inicjowanie bufora bx na próbki x[n]
X = zeros(Lh,2*M);         % inicjowanie macierzy widm X
for k = 0 : Lb-1
  x1 = x(k*M+1:k*M+M);      % pobranie kolejnej sekcji próbek wejściowych x[n]
  bx = [ bx(M+1:2*M) x1 ];    % zmodyfikowanie zawartości bufora tych próbek
  X = [ fft(bx); X(1:Lh-1,:) ];  % FFT bufora, aktualizacja macierzy widm sekcji sygnału x[n]
  XH = X.*H;           % filtracja blokowa sygnału x[n] w dz. częstotliwości
  by = real(ifft(sum(XH)));    % złożenie wyników filtracji (sum), powrót do dz. czasu
  y = [ y by(M+1:2*M) ];     % zapisanie sygnału wyjściowego y[n]
  e1 = d( k*M+1 :k*M+M ) - y( k*M+1 : k*M+M ); % obliczenie próbek błędu e[n]
  e = [ e real(e1)];              % zapamiętanie ich
  ee = [ zeros(1,M) e1 ];     % utworzenie wektora próbek błędu e[n]
  E = fft(ee);          % przejście do dziedziny częstotliwości
  for k=1:Lh
   XE(k,:) = conj(X(k,:)) .* E; % obliczenie gradientu funkcji kosztu w dz. częstotliwości
  end
  if(1) % opcjonalne ograniczenie gradientu funkcji kosztu
   XE = XE.';          % transpozycja bez sprzężenia
   delta = ifft(XE );      % przejście z gradientem do dziedziny częstotliwości
   if(1) delta = [ delta(1:M,:); zeros(M,Lh)]; end             % OK
   if(0) delta = [ delta(1:M,:)/((x1*x1')+gamma); zeros(M,Lh)]; end    % test
   if(0) P = lambda*P + alfa*abs(X(1:M)).^2; delta = [ delta(1:M,:)./(P); % test
   zeros(M,Lh)]; end 
   XE = fft(delta);       % powrót z gradientem do dziedziny czasu
   XE = XE.';          % transpozycja bez sprzężenia
  end
  H = H + 2*mi*XE;        % adaptacja wag filtra w dziedzinie częstotliwości
  Hest = [ Hest; H( nr ) ];    % zapamiętanie wybranych wag filtra
end