Ocena jakości sygnałów fonicznych

Autorzy: Jakub Rachwalski, Maciej Bartkowiak

Pliki: rozdzial_16.zip

Przykład 16.1

Przykład (plik przyklad_16_1.m) ilustruje implementację funkcji rozpraszania sygnałów subpasmowych w dziedzinie częstotliwości. Argumentem wejściowym funkcji są sygnały subpasmowe x_re i x_im w postaci macierzy: każdy wiersz reprezentuje kolejną ramkę, a każda kolumna reprezentuje podpasmo. Dodatkowo, funkcja korzysta z wektora częstotliwości środkowych filtrów fc[i], i=1..40.
% przykład 16.1:
function [y_re,y_im] = Sprdng(fc,x_re,x_im)
% Rozpraszanie częstotliwościowe dla modelu A
%
% [x_re,x_im] = Sprdng(x_re,x_im)
% f0 - poziomy wektor częstotliwości środkowych podpasm
% x_re, x_im - próbki podpasm w kolejnych ramkach (kolumnami)
N = size(x_re,1);                       % Liczba ramek
dist = 0.1.^((z(fc(40))-z(fc(1)))/(39*20));          % Odległość w Barkach pomiędzy pasmami
a = exp(-32/(48000*0.1));                   % Współczynnik filtru wygładzającego
b = 1-a;
Ex = x_re.^2 + x_im.^2;                    % Energia chwilowa

% Górne zbocze funkcji poszerzającej
Su = max(4,(24+230./repmat(f0,N,1)-2*log10(Ex)));
Cu = filter(a,[1, -b],dist.^Su);                % Wygładzenie w czasie

% Poszerzanie w kierunku wyższych częstotliwości
for n = 1:N                          % Operacja osobna dla każdej ramki
  A_re(n,:) = conv(Cu(n,:),x_re(n,:));
  A_im(n,:) = conv(Cu(n,:),x_im(n,:));
end

% Usunięcie zbędnej części splotu i odwrócenie
A_re = fliplr(A_re(:,1:40));
A_im = fliplr(A_im(:,1:40));

% Poszerzanie w kierunku niższych częstotliwości
Cd = dist^31;                         % Dolne zbocze funkcji poszerzającej
for n = 1:N                          % Operacja osobna dla każdej ramki
  B_re(n,:) = conv(Cd(n,:),A_re(n,:));
  B_im(n,:) = conv(Cd(n,:),A_im(n,:));
end

% Ponowne usunięcie zbędnej części splotu i odwrócenie
y_re = fliplr(B_re(:,1:40));
y_im = fliplr(B_im(:,1:40));
end
 
function bark = z(f)

% Konwersja częstotliwości na Barki
bark = 7*asin(f/650);

Przykład 16.2

Przykład (plik przyklad_16_2.m) pokazuje, jak przeprowadzić kalibrację sygnału, tak, aby średnia moc sygnału była równa wartości wcześniej zadanej (oczekiwnanej). Zmienna ‘dane’ zawiera próbki sygnału, a stała ‘OCZEKIWANA_MOC’ zawiera oczekiwaną wartość mocy.
%  Przykład 16.2
moc = sum(dane.^ 2) / length(dane);   % obliczenie średniej mocy badanego sygnału
faktor= sqrt(OCZEKIWANA_MOC/ moc);   % obliczenie stosunku mocy oczekiwanej do średniej 
                    % mocy sygnału
dane = dane * faktor;          % przemnożenie badanego sygnału przez otrzymany 
                    % stosunek

Przykład 16.3

Przykład (plik przyklad_16_3.m) pokazuje, jak w algorytmie PESQ przeprowadzane jest filtrowanie IRS badanego sygnału. Zmienna ‘dane’ zawiera próbki sygnału, a zmienna ‘filtr’ zawiera pary: (częstotliwość, wartości tłumienia filtru).
%  Przykład 16.3
n = length (dane);                     %obliczenie liczby próbek
pow_of_2= 2^ (ceil( log2( n)));               %obliczenie liczby próbek potrzebnych do ...
                              %... przeprowadzenia operacji filtrowania
rozdzielczosc= Fs/ pow_of_2;                % obliczenie jaka, dla takiej liczby próbek... 
                              %...będzie rozdzielczość częstotliwościowa
  
x= zeros( 1, pow_of_2);                   %uzupełnienie próbek zerami na końcu...
x( 1: n)= dane;                       %...do obliczonej wcześniej długości
dane_fft = fft( x, pow_of_2);                % przejście na dziedzinę częstotliwościową
  
faktorDb( 1: pow_of_2/2+ 1)= interp1( filtr( :, 1), ...   %zwiększenie rozdzielczości zdefiniowanego..
  filtr( :, 2), (0: pow_of_2/2)* rozdzielczosc);     %...filtra do obliczonej ‘rozdzielczosc’
faktor= 10.^ (faktorDb/ 20);                %zmiana skali filtra na liniową
faktor= [faktor, fliplr( faktor( 2: pow_of_2/2))];     %doklejenie lustrzanego odbicia filtra
  
dane_fft = dane_fft.* faktor;                % przemnożenie spektrum sygnału przez filtr
dane = ifft(dane_fft, pow_of_2);              % powrót do dziedziny czasowej
dane_y = dane_y ( 1: n);                  %skrocenie przefiltrowanego sygnalu do
                              % pierwotnej dlugosci

Przykład 16.4

Przykład (plik przyklad_16_4.m) pokazuje, jak przeprowadzić dopasowanie czasowe dwóch sygnałów (dane_1 , dane_2) za pomocą korelacji. W algorytmie PESQ jest ono przeprowadzone najpierw na całych sygnałach, a później, ta sama operacja jest wykonywana na poszczególnych fragmentach sygnałów. Zmienna ‘dane_1’ zawiera próbki sygnału odniesienia, a zmienna ‘dane_2’ zawiera próbki ocenianego sygnału.
%  Przykład 16.4
sygnal_1= fliplr(dane_1);        % Odwrócenie sygnal_1 w czasie
Y = conv( dane_2, dane_1);       % Obliczenie splotu pomiędzy sygnal_1 (odwróconym), a 
                    % syngal_2
[max_Y, przesuniecie ] = max(Y);    % wartość przesunięcia to punkt, dla którego splot przyjmuje 
                    % wartość największą

Przykład 16.5

Przykład (plik przyklad_16_5.m) pokazuje, jak powstaje macierz gęstości mocy poprzez zamianę skali częstotliwościowej z Hz na Bark. Zmienna ‘dane_fft’ zawiera sygnał w dziedzinie częstotliwości.
%  Przykład 16.5
for ramka = 1: ostatnia_ramka              % kolejne kroki są powtarzane dla każdej ramki z 
% osobna
    for bark = 1: liczba_pasm            % kolejne kroki są powtarzane dla każdego 
                            % pasma krytycznego
       suma = 0;                 % zmienna ‘suma’ przechowuje moc 
                            % poszczególnych pasm częstotliwościowych
       f=PRAZKI_PER_BARK(bark,:);        % zmienna f przechowuje informacje które 
                            % prążki należą do obecnie rozważanego pasma
       for k = f(1) : f(2)            % kolejne kroki są powtarzane dla każdego 
                            % pasma obecnie rozważanej wstęgi z osobna
           suma = suma + ...
             dane_fft( ramka, k )^2;    % sumujemy moce sygnału ‘dane_fft’ należące
                            % do rozważanego pasma
       end  
       gestosc_mocy (ramka, bark) = suma;    % gęstość mocy dla rozważanego pasma
    end  
end

Przykład 16.6

Przykład (plik przyklad_16_6.m) pokazuje, jak obliczana jest macierz gęstości głośności.
%  Przykład 16.6
for ramka = 1: ostatnia_ramka                % kolejne kroki są powtarzane dla 
                              % każdej ramki z osobna
    for z = 1: liczba_pasm                % kolejne kroki są powtarzane dla 
                              % każdego pasma krytycznego
       h = Zwicker ( gestosc_mocy (ramka, z) );   % oblicz głośność z mocy zgodnie z 
                              % prawem Zwicker’a ...
       gestosc_glosnosci(ramka, z) = h;       % ...i zapisz do macierzy ‘gestosc_gloscnosci’
    end  
end

Przykład 16.7

Przykład (plik przyklad_16_7.m) pokazuje, jak obliczana jest gęstość zaburzeń, biorąc pod uwagę efekt asymetrii.
%  Przykład 16.7
for ramka = 1: ostatnia_ramka                  % kolejne kroki są powtarzane dla 
                                % każdej ramki z osobna
  for z = 1: liczba_pasm                   % kolejne kroki są powtarzane dla 
                                % każdego pasma z osobna
    ratio = (gestosc_mocy_oceniany (ramka, z) + 50)...   % oblicz stosunek gęstości mocy...
      / (gestosc_mocy_odniesienia (ramka, z) + 50);    % sygnału ocenianego i odniesienia
    h = ratio^ 1.2;                     % podnieś stosunek do potęgi 1.2
    if (h > 12)                       % stosunek nie może być większy...
      h = 12;                       % niż 12
    elseif (h < 3)                     % jeśli stosunek ma wartość...
      h = 0.0;                      %.mniejszą niż 3, wyzeruj go
    end  
    gestosc_zaburzen_asym(ramka, bark) = ...        % przemnóż gęstość zaburzeń przez...
      gestosc_zaburzen(ramka, bark) * h;         %... obliczony stosunek mocy
  end  
end

Przykład 16.8

Przykład (plik przyklad_16_8.m) pokazuje, jak obliczany jest współczynnik zaburzeń (tak normalnych jak i asymetrycznych). Sygnał rozważany jest na poziomie fonemów(ramek) i sylab, zgodnie z Rys 14.
%  Przykład 16.8
wspolczynnik_zaburzen= 0;  
for sylaba = 1 : liczba_sylab            % rozważnie kolejnych sylab
    zaburzenie = 0;  
    for fonem = 1 : 20              % rozważnie kolejnych fonemów
       h = gestosc_zaburzen(fonem);      % gęstość zaburzeń w rozważanym fonemie
       zaburzenie = zaburzenie + (h^ 6);   % sumowanie zaburzeń w fonemach
    end  
    zaburzenie = (zaburzenie / 20)^ (1/6) ;  
    wspolczynnik= wspolczynnik+ zaburzenie^ 2;  % sumowanie zaburzeń kolejnych sylab
end  
wspolczynnik = wspolczynnik/ liczba_sylab;  
wspolczynnik= wspolczynnik^ (1/ 2);