Podstawy filtracji adaptacyjnej

Autorzy: Tomasz P. Zieliński

Pliki: rozdzial_07.zip

Przykład 7.1

W przykładzie 7.1 (plik filtrNLMS.m) są zaimplementowane niektóre odmiany filtrów adaptacyjnych LMS, opisanych powyżej. Wielkości wejściowe i wyjściowe oraz zmienne wewnętrzne mają takie same oznaczenia jak w tekście. Parametrem wejściowym ialg (numer algorytmu) wybiera się rodzaj filtra: 1 = LMS, 2 = NLMS, 3 = AP-NLMS, 4 = zdekorelowany LMS, 5 = zdekorelowany NLMS oraz 6 = LMS Newtona (LMS-N). Wszystkie algorytmy mogą być użyte w wersji „z wyciekiem”, jeśli wartość parametru leaky jest większa od zera. Zdekorelowane filtry ortogonalne będą omówione w rozdziale 8.
function [y, e] = filtrNLMS(M,L,d,x,mi,gamma,alfa,delta,leaky,ialg)
% Przykład 7.1
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

bx = zeros(M,1);    % inicjowanie bufora bx sygnału wejściowego x[n]
h = zeros(M,1);    % inicjowanie wag filtra
coef = 1-mi*leaky;   % współczynnik pamiętania wag h, zwykle 1, jeśli leaky=0
y = []; e = [];    % wyzerowanie sygnałów wyjściowych
Rinv = delta*eye(M,M); % LMS-N: inicjowanie odwrotności macierzy autokorelacji sygnału x[n]
X = zeros(L,M);    % AP-NLMS: macierz na próbki x[n]
bd = zeros(L,1);    % AP-NLMS: inicjowanie bufora bd sygnału wejściowego d[n]

for n = 1 : length(x)
  if(n==1) bxx = eps*ones(M,1); else bxx=bx; end % zapamiętaj poprzednią wartość
  bx = [ x(n); bx(1:M-1) ];            % pobierz nową próbkę x[n] do bufora
  if(ialg==3)  % algorytm AP-NLMS
    X = [ bx'; X(1:L-1,1:M) ];  % pobierz nowy wiersz do macierzy X
    bd = [ d(n); bd(1:L-1) ];  % pobierz nową próbkę d[n] do bufora bd
    yL = X*h; y(n) = yL(1);   % oblicz yL, y[n]
    eL = bd - yL; e(n)=eL(1);  % oblicz eL, e[n]
  else     % algorytmy POZOSTAŁE
    y(n) = h' * bx;       % oblicz y[n] = sum( x .* bx)
    e(n) = d(n) - y(n);     % oblicz e[n]
  end
  if (ialg==1) % LMS
    h = coef*h + mi * e(n) * bx;
  end 
  if (ialg==2) % NLMS
    energia = bx' * bx; 
    h = coef*h + mi/(gamma+energia) * e(n) * bx;    % modyfikacja wag
  end
  if (ialg==3) % AP-NLMS
    h = coef*h + mi* X'*inv( X*X'+gamma*eye(L) )*eL;  % modyfikacja wag
  end
  if (ialg==4) % zdekorelowany LMS
    alfa = (bx'*bxx) / (bxx'*bxx);
    v = bx - alfa*bxx; %
    h = coef*h + mi * e(n) * v;            % modyfikacja wag
  end
  if (ialg==5) % zdekorelowany NLMS
    alfa = (bx'*bxx) / (bxx'*bxx);           
    v = bx - alfa*bxx; %
    h = coef*h + mi/(gamma+bx'*bx) * e(n) * v;     % modyfikacja wag wer. 1
   % h = coef*h + mi/(gamma+bx'*v) * e(n) * v;     % modyfikacja wag wer.2
  end
  if (ialg==6) % filtr LMS-N (Newton); poniżej modyfikacja Rinv
    Rinv = (Rinv - Rinv*bx*bx'*Rinv / ((1-alfa)/alfa+bx'*Rinv*bx)) / (1-alfa);
    h = coef*h + mi*Rinv * bx * e(n);         % modyfikacja wag
  end
end % of for

Przykład 7.2

W przykładzie 7.2 (plik filtrWRLS1.m) zaimplementowano filtry WLS i WRLS. Wielkości wejściowe i wyjściowe oraz zmienne wewnętrzne są oznaczone tak, jak w powyższym wyprowadzeniu.
function [y, e] = filtrWRLS1(M,d,x,lambda,delta)
% Przykład 7.2
% Autor: Tomasz Zieliński, tzielin@agh.edu.pl

bx = zeros(M,1);     % inicjowanie bufora sygnału wejściowego x
h = zeros(M,1);      % inicjowanie wag filtra
P = delta*eye(M,M);    % inicjowanie odwrotności macierzy autokorelacji
             % sygnału x[n]: P = R^{-1}
y = []; e = [];      % wyzerowanie sygnałów wyjściowych

for n = 1 : length(x)
  bx = [ x(n); bx(1:M-1) ];   % pobierz nową próbkę do bufora
  y(n) = h' * bx;        % oblicz y[n] = sum(h .* bx)
  e(n) = d(n) - y(n);      % oblicz e[n]
  if(0) % wersja 1 - filtr RLS
   P = (P + P*bx*bx'*P/(lambda+bx'*P*bx))/lambda; % zmodyfikuj macierz P
   h = h + P * bx * e(n);             % modyfikacja wag filtra
  else % wersja 2 - obserwator RLS z [8], [22]
   K = P*bx/(lambda+bx'*P*bx);           % wzmocnienie Kalmana
   h = h + K * e(n);                % modyfikacja wag filtra
   P = (eye(M)-K*bx')*P/lambda;          % zmodyfikuj macierz P
  end
end

Przykład 7.3

Ponieważ adaptacyjne filtry WRLS oraz adaptacyjna estymacja WRLS stanowią inny opis tego samego problemu, równania (7.68) (7.72) możemy wykorzystać do inicjowania początkowych wag filtra h[-1] oraz macierzy Rxx[-1] w algorytmie adaptacyjnego filtra WRLS. Szczegóły programowe przedstawiono poniżej (plik filtrWRLS2.m).
function [y, e] = filtrWRLS2(M,d,x,lambda,delta,ialg)
% Przykład 7.3
% Autor: Tomasz Zirliński, tzielin@agh.edu.pl

% INICJOWANIE
if(ialg==0) % start od zera
  bx = zeros(M,1);     % inicjowanie bufora sygnału wejściowego x
  h = zeros(M,1);      % inicjowanie wag filtra
  P = delta*eye(M,M);    % inicjowanie odwrotności macierzy autokorelacji
               % sygnału x[n]; P=R 1
  n1 = 1;          % indeks startowy pętli iteracyjnej
else % start od pierwszej estymaty obliczonej w sposób blokowy
  w = lambda.^(M-1:-1:0); w=w';     % wektor wag
  W = diag(w,0);             % macierz wag
  X = toeplitz( x(M:2*M-1), x(M:-1:1)); % macierz sygnału filtrowanego
  d1 = d(M:2*M-1)';           % wektor sygnału referencyjnego
  P = pinv(X'*W*X)*X'*W;  % inicjowanie odwrotności macierzy autokorelacji
  h = P*d1;         % inicjowanie wag filtra
  bx = x(2*M-1:-1:M).';   % inicjowanie bufora sygnału wejściowego x
  n1 = 2*M;         % indeks startowy pętli iteracyjnej
end
y = []; e = [];              % wyzerowanie sygnałów wyjściowych
for n = n1 : length(x)
  bx = [ x(n); bx(1:M-1) ];       % pobierz nową próbkę do bufora
  y(n) = h' * bx;            % oblicz y[n] = sum( x .* bx)
  e(n) = d(n) - y(n);          % oblicz e[n]
  if(1) % wersja 1 - podobna do LMS Newtona
   P = (P - P*bx*bx'*P/(lambda+bx'*P*bx))/lambda; % zmodyfikuj macierz P = inv(R)
   h = h + P * bx * e(n);       % modyfikacja wag
  else % wersja 2 - ze wzmocnieniem Kalmana [8],[22]
   K = P*bx/(lambda+bx'*P*bx);     % wzmocnienie Kalmana
   h = h + K * e(n);          % modyfikacja wag
   P = (eye(M)-K*bx')*P/lambda;    % zmodyfikuj macierz P = inv(R)
  end
end