Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów

Autorzy: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda

Pliki: rozdzial_02.zip

Przykład 2.1

Jest to program napisany w języku pakietu MATLAB, służący do wykreślania sygnału kosinusoidalnego (plik przyklad_2_1.m).
% Przykład 2.1:
% m-plik: przyklad_2_1.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK/KD.

% 1) przygotowanie środowiska MATLAB do uruchomienia programu:
  clc;     % czyścimy okno poleceń i przesuwamy kursor do lewego-górnego narożnika tego okna;
  clear;    % opróżniamy pamięć zmiennych;
  close all;  % zamykamy wszystkie okna graficzne;

% 2) przygotowanie najważniejszych parametrów:
  dt=0.0001;  % odstęp między wartościami na osi czasu, [s];
  tmax=0.3;  % maksymalna wartość dla przedziału czasu, [s];
  f0=10;    % wartość częstotliwości, [Hz];
  A=3;     % amplituda sygnału;
  phi=pi/2;  % faza początkowa [rad];

% 3) obliczenia:
  t=0:dt:tmax;     % ciąg kolejnych wartości na osi czasu, [s];
  faza=2*pi*f0*t - phi; % wyznaczamy ciąg "faza", stała "pi" (=3,14...) jest wbudowana;
  x=A*cos(faza);    % korzystamy z funkcji "cos" - liczymy kolejno dla każdej wartości z ciągu "faza" wartości ciągu "x";

% 4) prezentacja graficzna:
  figure(1);        % otwieramy okno graficzne numer 1;
    plot(t,x,'r.-');   % rysujemy wykres x(t) w kolorze czerwonym (r=red);
               % kropki pokazują położenie punktów, z których powstał wykres "ciągły";
      grid on;     % na wykresie dodajemy siatkę linii poziomych i pionowych;
      xlabel('t [s]'); % dodajemy opis osi poziomej;
      
% KONIEC PRZYKŁADU 2.1.

Przykład 2.2

W przykładzie (plik przyklad_2_2.m) pokazano jak w jednym oknie wytworzyć trzy wykresy (funkcja: subplot), na każdym wykresie umieścić sygnał, a następnie wrysować jego próbki (komenda: hold on). Ponadto opisujemy osie na wykresie (funkcje: xlabel, ylabel) i ograniczamy ich zakres w poziomie (funkcja: xlim).
% Przykład 2.2:
% m-plik: przyklad_2_2.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;     clear;    close all;
dt=0.001;  tmax=0.3;   t=0:dt:tmax;  % pseudo-ciągła oś czasu;

f1=10;    f2=60;    f3=12.1;    % zadane częstotliwości w [Hz];
p1=pi/2;   p2=pi/2;   p3=pi/4;    % zadane fazy początkowe w [rad];
A1=3;    A2=3;     A3=5; %     % zadane amplitudy;

x1=A1*cos(2*pi*f1*t + p1);         % kolejne linie są analogiczne - generują sygnały "ciągłe";
x2=A2*cos(2*pi*f2*t + p2);
x3=A3*cos(2*pi*f3*t + p3);

Dt=0.02;   tn=0:Dt:tmax;    % wybieramy punkty próbkowania dla x[n];

x1n=A1*cos(2*pi*f1*tn + p1);   % trzy kolejne linie generują sygnały dyskretne;
x2n=A2*cos(2*pi*f2*tn + p2);
x3n=A3*cos(2*pi*f3*tn + p3);

  figure(1); % część graficzna;
    subplot(3,1,1);  plot(t,x1,'r');    grid on;     hold on;
              plot(tn,x1n,'bo');  ylabel('x1');  xlim([0,tmax]);
              
    subplot(3,1,2);  plot(t,x2,'r');    grid on;     hold on;
              plot(tn,x2n,'bo');  ylabel('x2');  xlim([0,tmax]);
              
    subplot(3,1,3);  plot(t,x3,'r');    grid on;     hold on;
              plot(tn,x3n,'bo');  xlabel('t [s]'); ylabel('x3');  
                                 xlim([0,tmax]);
                 
% KONIEC PRZYKŁADU 2.2.

Przykład 2.3

Przykład (plik przyklad_2_3.m)pokazuje, jak otrzymać graficzne oszacowanie ciągłej transformaty Fouriera zadanego sygnału o ograniczonym czasie trwania. Ponadto pokazuje: a) definiowanie własnej funkcji oraz korzystanie z tej funkcji, b) wykorzystanie funkcji szczególnie przydatnych dla liczb zespolonych (exp, abs, angle, real, imag), c) korzystanie z funkcji sinc, która zawiera wewnątrz mnożenie podanego argumentu przez stałą, co powoduje, że zapis w programie rożni się od zapisu według wzoru (2.6).
% Przykład 2.3:
% m-plik: przyklad_2_3.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;     clear;     close all;
dt=0.001;   tmax=300*dt;  t=0:dt:tmax;  % pseudo-ciągła oś czasu;
Nt=length(t); x=zeros(Nt,1);         % przygotowujemy sygnał zapełniony wartościami zero;

T=tmax/2;   N=T/dt-1;
x0=triang(N); x(2:N+1)=x0;          % wstawiamy do sygnału trójkątny fragment;

a=T/2;    t0=a;             % parametry widma na podstawie teorii;
fmax=30;   df=0.01;    f=-fmax:df:fmax;

    Nf=length(f);     kk=1:Nf;
    X1f(kk)=a*sinc(f*a).^2.*exp(-j*2*pi*f(kk)*t0);  % widmo wyliczone na podstawie teorii;
    
    for k=kk,
      X2f(k)=prosta_calka(x'.*exp(-j*2*pi*f(k)*t),t); % widmo wyliczone z danych liczbowych;
    end;
    
  figure(1);
        plot(t,x,'b.-');       grid on;   xlabel('t [s]');  title('x(t)');
                      xlim([min(t),max(t)]);
  figure(2);
    subplot(2,2,1); 
        plot(f,abs(X1f),'r.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('abs(X1(f))');
    subplot(2,2,3); 
        plot(f,angle(X1f)/pi,'c.-'); grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('angle(X1(f))/pi');
    subplot(2,2,2); 
        plot(f,real(X1f),'g.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('real(X1(f))');
    subplot(2,2,4); 
        plot(f,imag(X1f),'m.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('imag(X1(f))');
      
  figure(3);
    subplot(2,2,1); 
        plot(f,abs(X2f),'r.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('abs(X2(f))');
    subplot(2,2,3); 
        plot(f,angle(X2f)/pi,'c.-'); grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('angle(X2(f))/pi');
    subplot(2,2,2);  
        plot(f,real(X2f),'g.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('real(X2(f))');
    subplot(2,2,4); 
        plot(f,imag(X2f),'m.-');   grid on;   xlabel('f [Hz]');  axis tight; title('imag(X2(f))');
      
% KONIEC PRZYKŁADU 2.3.

Przykład 2.4

Przykład (plik przyklad_2_4.m) pokazuje, jak na podstawie wzoru (2.14) wyznaczyć i wykreślić transformatę DTFT ciągu wyznaczonego w wyniku próbkowania sygnału z przykładu 2.3.
% Przykład 2.4: 
% m-plik: przyklad_2_4.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;   clear;   close all;

% najpierw tworzymy sygnał "analogowy" xa:
  dt=0.001;     tmax=300*dt;   t=0:dt:tmax;   Nt=length(t);  xa=zeros(Nt,1);
  N1=tmax/(2*dt);  x0=triang(N1);  xa(1:N1)=x0;
  
% następnie próbkujemy:  
  K=20;      Dt=K*dt; % wyznaczamy odstęp próbkowania jako całkowitą wielokrotność dt (bo tak jest najwygodniej);
  x=xa(1:K:end);      % próbkujemy;
  N=length(x);       % wyznaczamy długość ciągu próbek;
  
% i poddajemy analizie Fouriera:  
  dF=0.0001;    F=-0.5:dF:0.5;  NF=length(F);  % określamy pseudo-ciągły odcinek na osi F;
  X=zeros(1,NF);      % inicjalizacja pętli - wstępne wyzerowanie DTFT;
  for n=0:N-1,
     X=X+x(n+1)*exp(-j*2*pi*F*n);   % dodajemy do DTFT części pochodzące od kolejnych x[n];
  end;
  
    font_size_1=14;    % zmiana tej wartości zmieni wielkość czcionki w wybranych elementach opisu; 
    figure(1); % tę ilustrację warto rozciągnąć na cały ekran;
      subplot(3,1,1); 
          plot((N-1)*t/tmax, xa, 'r');  grid on;  hold on;
          stem(0:N-1,x);
            title('x[n]','fontsize',font_size_1);    xlabel('n','fontsize',font_size_1);
          
      subplot(3,2,3); 
          plot(F,abs(X),'r.-'); grid on; 
            xlim([-0.5,0.5]);              title('abs(X)','fontsize',font_size_1);
          
      subplot(3,2,5); 
          plot(F,angle(X)/pi,'c.-'); grid on;   
            title('angle(X)/pi','fontsize',font_size_1); xlabel('F','fontsize',font_size_1);
            xlim([-0.5,0.5]);
          
      subplot(3,2,4); 
          plot(F,real(X),'g.-');   grid on;
            title('real(X)','fontsize',font_size_1);
            xlim([-0.5,0.5]);
          
      subplot(3,2,6); 
          plot(F,imag(X)/pi,'m.-'); grid on; 
            title('imag(X)','fontsize',font_size_1);   xlabel('F','fontsize',font_size_1); 
            xlim([-0.5,0.5]);
          
% KONIEC PRZYKŁADU 2.4.          

Przykład 2.5

W przykładzie 2.5 (plik przyklad_2_5.m) pokazano jak: a) zorganizować eksperyment komputerowy, pokazujący efekt aliasingu, b) zapisać sygnał akustyczny do pliku w formacie wave, c) odtworzyć na komputerze dźwięk zapisany w sygnale, d) sporządzić wykres dla wybranego fragmentu sygnału (wyświetlenie całości byłoby raczej nieefektywne – można spróbować!).
% Przykład 2.5:
% m-plik: przyklad_2_5.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

  clc;  clear; close all;
  
  fpr=22025; dt=1/fpr; tmax=0.5; t=0:dt:tmax; % próbkowana oś czasu;
  f1=440,  f2=2*440,             % warto dla porównania podstawić: f2=fpr-f1,
  
  x1=cos(2*pi*f1*t);
  x2=cos(2*pi*f2*t);
  
  n0=1000; n=(1:100)+n0;       % wybór indeksów na potrzeby wykresu;
  
    figure(1);           % początek części graficznej;
      plot(t(n),x1(n),'bs-');   grid on;  hold on;
      plot(t(n),x2(n),'ro-');
          xlabel('t [s]');  % opis osi poziomej;
          axis tight;     % ograniczamy wykres do "istotnego" zakresu;
          
          
    x=[x1,x2,x1,x2,x1,x2];          % łączymy kolejno elementy sygnału;
    wavwrite(x,fpr,16,'moja_muzyka_1.wav'); % zapis sygnału do pliku (wczytanie przez "wavread");
    sound(x,fpr);              % przesyłamy sygnał do karty dźwiękowej;
    
% KONIEC PRZYKŁADU 2.5.

Przykład 2.6

W przykładzie (plik przyklad_2_6.m) pokazano, jak zweryfikować oraz zilustrować dolnopasmową wersję twierdzenia o próbkowaniu dla zadanego sygnału x(t). Korzystamy z wzajemnych zależności między CFT oraz DTFT, które są opisane pod koniec rozdziału.
% Przykład 2.6: 
% m-plik: przyklad_2_6.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;    clear;  close all;

dt=0.0001; tmax=0.5; t=-tmax:dt:tmax;  % odcinek pseudo-ciągłej osi czasu;
t=t(:);                 % ułożenie elementów ciągu t w wektorze kolumnowym;

Dt=0.0025; fpr=1/Dt;          % Dt to faktyczny odstęp próbkowania;
tn0=0:Dt:tmax; tn=[-tn0(end:-1:2),tn0];% ciąg wartości t dla próbek, tak żeby w środku było t=0;

dF=0.0001; F=-2:dF:2; F=F(:);      % odcinek pseudo-ciągłej osi F, F(:) - pionowo;
f=F*fpr;                % odcinek pseudo-ciągłej osi częstotliwości f, w Hz;

f0=100; t0=0.01;            % parametry sygnału;
x=sinc(f0*(t-t0)).^2;          % sygnał pseudo-ciągły: x(t);
xn=sinc(f0*(tn-t0)).^2;         % ciąg próbek: x[n];

NF=length(F);    H=zeros(NF,1);   % wstępne przygotowanie filtru odtwarzającego;
H((f>-fpr/2)&(f>fpr/2))=1;       % dla wybranego zakresu f ustawiamy: H=1;
N=length(xn);    X=zeros(NF,1);   % przygotowanie do pętli liczącej DTFT;
 
for n=1:N,
   n1=(n-(N+1)/2);          % przeliczenie indeksów, by pasowały do wzoru DTFT;
   X=X+xn(n)*exp(-j*2*pi*F*n1);
end;

X0=X.*H;                % odtwarzamy widmo sygnału;
Nt=length(t); x_rec=zeros(Nt,1);    % przygotowanie do pętli odtwarzającej sygnał;
fg=0.5*fpr;               % częstotliwość graniczna filtru odtwarzającego;
for n=1:N,
  n1=(n-(N+1)/2);           % przeliczenie indeksów, by pasowały do wzoru;
  t1=t-n1*Dt;             % przesunięcie czasu dla każdego elementu sumy;
  x_rec=x_rec+xn(n)*(2*fg/fpr)*sinc(2*fg*t1);
end;

rec_err=max(abs(x_rec-x)),       % weryfikacja - porównanie x(t) oraz x_rec(t);

   figure(1);
     subplot(1,2,1); 
        plot(t,x,'r');     grid on;  hold on;
        plot(tn,xn,'bo');
           xlim([-0.04,0.04]);    xlabel('t [s]','fontsize',14);  title('x(t) oraz x[n]','fontsize',14);
     subplot(1,2,2); 
        plot(f,abs(X0),'r.-'); grid on;  hold on;
         plot(f,abs(X),'b-');
           xlim([min(f),max(f)]);  xlabel('f [Hz]','fontsize',14);  title('Dt ^. abs(X(f)) oraz abs(X(F))','fontsize',14);
           
   figure(2);
        plot(t,x,'r.');     grid on;  hold on;
        plot(t,x_rec,'b');
           xlim([-0.04,0.04]);    xlabel('t [s]','fontsize',14);  title('x(t) oraz x_r_e_c(t)','fontsize',14);
 
% KONIEC PRZYKŁADU 2.6.

Przykład 2.7

Przykład ten (plik przyklad_2_7.m) jest bardzo podobny do przykładu 2.6. Różnica polega na tym, że w tym przypadku pokazano jak zweryfikować oraz zilustrować pasmową wersję twierdzenia o próbkowaniu dla zadanego sygnału x(t). Sygnał pasmowy spełniający odpowiednie założenia otrzymano wykorzystując twierdzenie o modulacji - czyli mnożąc sygnał dolnopasmowy przez funkcję kosinus o częstotliwości fc. (w tym przypadku fc = 500 Hz).
% Przykład 2.7: 
% m-plik: przyklad_2_7.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;   clear;  close all;

dt=0.0001; tmax=0.5; t=-tmax:dt:tmax;    % odcinek pseudo-ciągłej osi czasu;
t=t(:);                   % ułożenie elementów ciągu t w wektorze kolumnowym;

Dt=0.0025; fpr=1/Dt;            % Dt to faktyczny odstęp próbkowania;
tn0=0:Dt:tmax; tn=[-tn0(end:-1:2),tn0];  % ciąg wartości t dla próbek, tak żeby w środku było t=0;

dF=0.0001;   F=-2:dF:2; F=F(:);     % odcinek pseudo-ciągłej osi F, F(:) - pionowo;
f=F*fpr;                  % odcinek pseudo-ciągłej osi częstotliwości f, w Hz;

f0=50;   t0=0.01;  M=2;         % parametry sygnału;
fc=(fpr/2)*(2*M+1)/2;            % fc - częstotliwość środkowa;
x=sinc(f0*(t-t0)).^2.*cos(2*pi*fc*t);    % sygnał pseudo-ciągły: x(t);
xn=sinc(f0*(tn-t0)).^2.*cos(2*pi*fc*tn);  % ciąg próbek: x[n];

NF=length(F);  H=zeros(NF,1);       % wstępne przygotowanie filtru odtwarzającego;
H(((f>-fpr/4-fc)&(f>fpr/4-fc))|((f>-fpr/4+fc)&(f>fpr/4+fc)))=1;

N=length(xn); X=zeros(NF,1);        % przygotowanie do pętli liczącej DTFT;
for n=1:N,
   n1=(n-(N+1)/2);             % przeliczenie indeksów, by pasowały do wzoru DTFT;
   X=X+xn(n)*exp(-j*2*pi*F*n1);
end;

X0=X.*H;                   % odtwarzamy widmo sygnału;

Nt=length(t); x_rec=zeros(Nt,1);       % przygotowanie do pętli odtwarzającej sygnał;
for n=1:N,
  n1=(n-(N+1)/2);             % przeliczenie indeksów, by pasowały do wzoru;
  t1=t-n1*Dt;               % przesunięcie czasu dla każdego elementu sumy;
  x_rec=x_rec+xn(n)*sinc(fpr/2*t1).*cos(pi*((2*M+1)/2)*fpr*t1);
end;

rec_err=max(abs(x_rec-x)),          % weryfikacja - porównanie x(t) oraz x_rec(t);

   figure(1);
     subplot(1,2,1); 
        plot(t,x,'r');     grid on;  hold on;
        plot(tn,xn,'bo');
           xlim([-0.04,0.04]);    xlabel('t [s]','fontsize',14);  title('x(t) oraz x[n]','fontsize',14);
     subplot(1,2,2); 
        plot(f,abs(X0),'r.-'); grid on;  hold on;
         plot(f,abs(X),'b-');
           xlim([min(f),max(f)]);  xlabel('f [Hz]','fontsize',14);  title('Dt ^. abs(X(f)) oraz abs(X(F))','fontsize',14);

   figure(2);
        plot(t,x,'r.');     grid on;  hold on;
        plot(t,x_rec,'b');
           xlim([-0.04,0.04]);    xlabel('t [s]','fontsize',14);  title('x(t) oraz x_r_e_c(t)','fontsize',14);
           
% KONIEC PRZYKŁADU 2.7.

Przykład 2.8

Przykład 2.8 (plik przyklad_2_8.m) pokazuje jak: a) szybko wyznaczyć przybliżenie DTFT (poprzez uzupełnienie ciągu wartościami zerowymi i policzenie DFT), b) wykorzystać wynik DFT, by uzyskać opis osi poziomej w Hz (funkcja fftshift), c) zmieniać cechy fontów w opisie osi oraz wykresu, d) narzucać położenie wartości opisujących na osi wykresu, e) wykorzystać funkcję mod (modulo) w celu otrzymania próbek sygnału piłokształtnego, f) zapełniać wnętrze markerów oraz zmieniać grubość linii, g) opracować program dwuwariantowo – dla wartości N parzystej lub nieparzystej (warunek if).
% Przykład 2.8: 
% m-plik: przyklad_2_8.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;   clear;  close all;

N1=2^4-1;
x=mod(0:N1-1,5);                 % przykładowy ciąg próbek (warto zmienić);

X1=fft(x);                    % wyznaczamy DFT;

K=32; N2=K*N1;                  % zakładamy wydłużenie ciągu K+1 razy;
X2=fft(x,N2);                  % przybliżone wyznaczanie DTFT;

fpr=10;  df1=fpr/N1;  df2=fpr/N2;       % potrzebne do opisu osi DFT oraz DTFT w Hz;
f1=0:df1:(N1-1)*df1; f2=0:df2:(N2-1)*df2;    % wektory opisu osi DFT oraz DTFT w Hz;

sX1=fftshift(X1);                % przestawienie elementów DFT;
if N1/2==round(N1/2),              % dla N1 parzystych;
  sf1=[f1(N1/2+1:end)-fpr,f1(1:N1/2)];     % opracowanie opisu osi poziomej w Hz;
else                       % dla N1 nieparzystych;
  sf1=[f1((N1+1)/2+1:end)-fpr,f1(1:(N1+1)/2)]; % opracowanie opisu osi poziomej w Hz
end;

sX2=fftshift(X2);                % przestawienie elementów przybliżenia DTFT;
if N2/2==round(N2/2),
  sf2=[f2(N2/2+1:end)-fpr,f2(1:N2/2)];     % opracowanie opisu osi poziomej w Hz;
else
  sf2=[f2((N2+1)/2+1:end)-fpr,f2(1:(N2+1)/2)]; % opracowanie opisu osi poziomej w Hz
end;

  figure(1); % tę ilustrację warto rozciągnąć na cały ekran;
    subplot(3,1,1); 
        stem(0:N1-1,x);     xlim([0,N1-1]);     grid on;
          set(gca,'fontsize',12,'xtick',0:N1-1);   xlabel('n','fontsize',18,'fontangle','italic');
          
    subplot(3,1,2); 
        plot(f2,abs(X2),'b.-');     grid on;    hold on;
        plot(f1,abs(X1),'ro','linewidth',2,'markerface','r');
          set(gca,'fontsize',12);   xlabel('f [Hz]','fontsize',18,'fontangle','italic');
          legend('DTFT','DFT');
          
    subplot(3,1,3); 
        plot(sf2,abs(sX2),'b.-');    grid on;    hold on;
        plot(sf1,abs(sX1),'ro','linewidth',2,'markerface','r');
          set(gca,'fontsize',12);   xlabel('f [Hz]','fontsize',18,'fontangle','italic');
          legend('DTFT','DFT');   
          
% KONIEC PRZYKŁADU 2.8.

Przykład 2.9

Przykład (plik przyklad_2_9.m) pokazuje: a) jak wytworzyć i zbadać sygnał o zadanym przebiegu częstotliwości, b) czym rożni się informacja pozyskana z całościowego wyznaczania DFT od otrzymanej z DFT dla kolejnych bloków, c) co daje zastosowanie okna Hamminga, d) efekt aliasingu, e) jak wykorzystać wykresy trójwymiarowe do przedstawiania danych w macierzy, f) jak edytować opis wykresu.
% Przykład 2.9: 
% m-plik: przyklad_2_9.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

clc;   clear;  close all;

N=1024;   M=32;    dM=4;  fpr=100;  % wartości parametrów;
Df=5;    dt=1/fpr;  f0=25;       % wartości parametrów (cd.);
t=0:dt:(N-1)*dt;              % oś czasu;
p=2*pi*(f0+0.5*Df*t).*t;          % faza zależna od czasu;
x=cos(p);  x=x(:);   XN=fft(x);     % sygnał i jego całościowe DFT;
w=hamming(M);  k=0;            % okno i inicjalizacja licznika;

  for m0=1:dM:N-M+1;  k=k+1;
    x1=x(m0:m0+M-1); x2=x1.*w;     % kolejne bloki i mnożenie przez okno;
    X1(:,k)=fft(x1); X2(:,k)=fft(x2);  % kolejne transformaty DFT;
  end;
  
f=(0:M/2)*fpr/M; fN=(0:N/2)*fpr/N; n=(1:dM:N-M+1)+M/2; % przygotowanie dla wykresów;
 
  fs_1=14; fs_2=12; % dwie wielkosci czcionek (font size);
 
  figure(1); % tę ilustrację warto rozciągnąć, ale nie na cały ekran, tylko trochę; 
      % Uwaga - opisy osi wykresów 3D (mesh) mogą się pojawić trochę za nisko;
      subplot(3,1,1);
        plot(fN,abs(XN(1:N/2+1)),'ko');    grid on;
          xlabel('f [Hz]','fontsize',fs_1); title('abs(X_N)','fontsize',fs_1);
          set(gca,'fontsize',fs_2);
          
      subplot(3,2,3);
        mesh(t(n),f,abs(X1(1:M/2+1,:)));    axis tight;   view([-30,15]);
          xlabel('t [s]','fontsize',fs_1);  ylabel('f [Hz]','fontsize',fs_1);
          title('abs(X_1)','fontsize',fs_1); set(gca,'fontsize',fs_2);
          
      subplot(3,2,4);
        mesh(t(n),f,abs(X2(1:M/2+1,:)));    axis tight;   view([-30,15]);
          xlabel('t [s]','fontsize',fs_1);  ylabel('f [Hz]','fontsize',fs_1);
          title('abs(X_2)','fontsize',fs_1); set(gca,'fontsize',fs_2);
          
      subplot(3,2,5);
        mesh(t(n),f,abs(X1(1:M/2+1,:)));    axis tight;   view([0,90]);
          xlabel('t [s]','fontsize',fs_1);  ylabel('f [Hz]','fontsize',fs_1);
          title('abs(X_1)','fontsize',fs_1); set(gca,'fontsize',fs_2);
          
      subplot(3,2,6);
        mesh(t(n),f,abs(X2(1:M/2+1,:)));    axis tight;   view([0,90]);
          xlabel('t [s]','fontsize',fs_1);  ylabel('f [Hz]','fontsize',fs_1);
          title('abs(X_2)','fontsize',fs_1); set(gca,'fontsize',fs_2);
          
          colormap(gray(256)); % wszystkie wykresy będą teraz "na szaro";

% KONIEC PRZYKŁADU 2.9.

Przykład 2.10

Implementacja algorytmu IpDFT BY1 (plik BY1_LC.m) z korekcją przecieku widmowego (Algorytm 2.1) w postaci funkcji. Argumentami wywołania funkcji są tłumiony sygnał sinusoidalny (2.74) oraz liczba iteracji korekcji przecieku widmowego NI. Funkcja zwraca estymowane wartości częstotliwości, tłumienia, amplitudy i fazy modelu (2.74). Dla NI = 0 używany jest tylko algorytm IpDFT BY1. Funkcję można używać również do analizy sygnałów nietłumionych, tj. dla d = 0, oraz do analizy sumy (tłumionych) sygnałów sinusoidalnych (w takim przypadku należy wybrać właściwe maksimum lokalne DFT). Przykładowe wykorzystanie tej funkcji podano w przykładzie 2.11.
function [we, de, Ae, pe] = BY1_LC(x,NI);
% [we, de, Ae, pe] = BY1_LC(x,NI);
%
% Leakage correction for BY1 interpolated DFT
% x - input signal x=A*cos(w*n+p).*exp(-d*n)
% NI - number of iterations, for NI=0 BY1 without LC is computed
% Estimated values:
% we - frequency (rad)
% de - damping
% Ae - amplitude
% pe - phase (rad)
%
% Przykład 2.10.
% m-plik (funkcyjny): BY1_LC.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./KD.

 N = length(x);
 Xw = fft(x); % computation of DFT
 [Xabs, ind] = max(abs(Xw(1:round(N/2))));
 k = [ind-1 ind ind+1];
 dw = 2*pi/N; 	%DFT frequency step
 wkm1= (k(1)-1)*dw;	%frequency of DFT bin with index k-1
 wk = (k(2)-1)*dw;	%frequency of DFT bin with index k
 wkp1= (k(3)-1)*dw;	%frequency of DFT bin with index k+1
 [we, de, Ae, pe, lam] = BY1_in_LC(wkm1,wk,wkp1,Xw(k),N);
 %% Leakage correction for negative frequencies
 wkk = [wkm1 wk wkp1];
 for iter=1:NI
 	for m=1:3;
 		Xw_correction(m) = ...
 		(Ae/2)*( exp(-j*pe)*(1-conj(lam)^N)/(1-conj(lam)*exp(-j*wkk(m)))); 
  end
 	Xw_correction = Xw(k) - Xw_correction;	%
 	[we, de, Ae, pe, lam] = BY1_in_LC(wkm1, wk, wkp1, Xw_correction, N);
 end
 function [we, de, Ae, pe, lam] = BY1_in_LC(wkm1, wk, wkp1, Xw, N);
 r = ( -exp(-j*wk)+exp(-j*wkm1) )/( -exp(-j*wkp1)+exp(-j*wk) );
 R = ( Xw(1)-Xw(2) )/( Xw(2)-Xw(3) );
 lam= exp(j*wk)*(r-R)/( r*exp(-j*2*pi/N)-R*exp(j*2*pi/N) );
 we = imag(log(lam));
 de = -real(log(lam));
 if round(1e6*R)==-1e6 %%coherent sampling, d=0
 	Ae = 2*abs(Xw(2))/N;
 	pe = angle(Xw(2));
 else
 	c = (1-lam^N)/(1-lam*exp(-j*wk));
 	c = 2*Xw(2)/c;
 	Ae = abs(c);
 	pe = angle(c);
 end

% KONIEC PRZYKŁADU 2.10.

Przykład 2.11

Estymacja parametrów tłumionego sygnału sinusoidalnego (plik przyklad_2_11.m).
% Przykład 2.11: 
% m-plik: przyklad_2_11.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./KD.

close all; clear all; clc;

fp= 100;  % częstotliwość próbkowania w Hz;
N = 256;  % liczba próbek;
A = 3;   % amplituda sygnału;
f = 3;   % częstotliwość sygnału analogowego w Hz;
p = 0.1;  % faza w rad;
D = 0.1;  % tłumienie;
dt= 1/(fp);
t = (0:N-1)*dt;

%% sygnał testowy:
x = A*cos(2*pi*f*t+p).*exp(-D*t);

%% BY1 bez korekcji przecieku widmowego:
NI=0; [Ome, de, Ae, pe] = BY1_LC(x,NI);
fe = Ome*fp/(2*pi);   % przeliczenie modelu;
De = de*fp;       % przeliczenie modelu;
blad(1,:) = [fe-f, De-D, Ae-A, pe-p];

%% BY1 korekcja przecieku widmowego 5 iteracji:
NI=5; [Ome, de, Ae, pe] = BY1_LC(x,NI);
fe = Ome*fp/(2*pi);   % przeliczenie modelu;
De = de*fp;       % przeliczenie modelu;
blad(2,:) = [fe-f, De-D, Ae-A, pe-p];
%% 
blad_f_D_A_p = num2str(blad),

%% Rysunki
%% DFT
Xd = fft(x); 
[val ind] = max(abs(Xd(1:round(N/2))));
dw = (2*pi/N); 
wd = (0:N-1)*dw;
fd = fp*wd/(2*pi);
%% DTFT 
Nfft = 2^16;
Xc = fft(x,Nfft); % zagęszczone próbkowanie widma sygnału dyskretnego przez dołaczenie wektora zer do długości sygnału Nfft przed liczeniem DFT
[val ind] = max(abs(Xc(1:round(Nfft/2))));
dwc= (2*pi/Nfft); 
wdc= (0:Nfft-1)*dwc;
fdc= fp*wdc/(2*pi);

FontSize=16;
FontName  = 'Times New Roman';
figure, hold on
  plot(t,x,'.-k','LineWidth',1,'MarkerSize',12), 
  title('x(t)= 3cos(2\pi3t+0.1)exp(-0.1t)','FontSize',FontSize,'FontName',FontName)
  xlabel('t_n [s]','FontSize',FontSize,'FontName',FontName)
  ylabel('x(t_n)','FontSize',FontSize,'FontName',FontName)
  axis tight,box on    
  v=axis; axis([v(1) v(2) -3.01 3.01])
  set(gca,'FontSize',FontSize,'FontName',FontName) 
figure, hold on
  H1=stem(fd, abs(Xd),'ob','filled'); set(H1,'LineWidth',1);
  plot(fdc,abs(Xc),'-r','LineWidth',1),   
  H2=stem(fe, 400, '--k','filled');  set(H2,'LineWidth',2);
  plot(fdc,abs(Xc),'-r','LineWidth',1),       
  legend('|DFT|','|DTFT|')
  xlabel('f [Hz]','FontSize',FontSize,'FontName',FontName)  
  axis tight,box on    
  set(gca,'FontSize',FontSize,'FontName',FontName) 
  v=axis; axis([2 6 v(3) 350])

% KONIEC PRZYKŁADU 2.11.

Przykład 2.12

W przykładzie (plik przyklad_2_12.m) zademonstrowano weryfikację wyprowadzonych zależności na opóźnienie grupowe i fazowe. Zmieniając wybrane parametry, można zbadać efekty wynikające z założeń upraszczających. Odpowiednią ilustrację graficzną należy zrealizować samodzielnie. Warto obejrzeć charakterystyki kanału, przebiegi czasowe sygnałów oraz różnicy między wynikiem filtrowania i sygnału otrzymanego po zastosowaniu wyliczonych opóźnień. Należy zwrócić uwagę, że przykład pokazuje obliczenia wykonane w dziedzinie sygnałów dyskretnych.
% Przykład 2.12: 
% m-plik: przyklad_2_12.m
%
% Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Podstawy, multimedia, transmisja. PWN, Warszawa, 2014.
% Rozdział 2. Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów. 
% Autorzy rozdziału: Przemysław Korohoda, Krzysztof Duda.
%
% Więcej na stronie internetowej: http://teledsp.kt.agh.edu.pl
%
% Opracowanie przykładu: kwiecień 2013 r./PK.

close all; clear all; clc;

N=2^13;    fpr=1000;     % długość ciągu i częstotliwość próbkowania w [Hz];
dt=1/fpr;   t=0:dt:(N-1)*dt; % oś czasu w [s];
[b1,a1]=butter(15,0.6);     % modelujemy kanał jako filtr Butterwortha (patrz rozdział 4);
[H,W]=freqz(b1,a1,5000);    % wyznaczamy charakterystyki kanału transmisyjnego; 
F=W/(2*pi);  f=fpr*F;     % przeliczamy częstotliwości;

%% definiujemy sygnał modulujący (xm) oraz nośną (xc):
fm=2;     fc=300;      % przyjmujemy częstotliwości sygnału modulującego i nośnej w [Hz];
xm=sinc(fm*(t-(N/2)*dt));    % sygnał modulujący;
xc=cos(2*pi*fc*t);       % sygnał nośnej;
x=xm.*xc;            % sygnał zmodulowany;

%% "przesyłamy" sygnał przez modelowany cyfrowo kanał transmisyjny:
y=filter(b1,a1,x);
P=unwrap(angle(H));   df=f(2)-f(1);    % wyliczamy przesunięcie fazy i przyrost częstotliwości;
k1=find((f>fc-df/2)&(f<=fc+df/2));     % wyznaczamy indeks dla f=fc;
A=abs(H(k1));                % zmiana amplitudy sygnału dla f=fc;
tp=-P(k1)/(2*pi*fc),            % opóźnienie fazowe w [s] według wzoru;
tg=-(1/(2*pi))*(P(k1+1)-P(k1-1))/(2*df),  % opóźnienie grupowe w [s] według wzoru;
tg_vs_dt=tg/dt,               % proporcja tg do kroku próbkowania na osi czasu;
tp_vs_dt=tp/dt,               % proporcja tp do kroku próbkowania na osi czasu;

%% na podstawie wyliczonych wartości opóźnień konstruujemy sygnał porównawczy:
xm_test=sinc(fm*(t-(N/2)*dt-tg));      % opóźniony sygnał modulujący;
xc_test=cos(2*pi*fc*(t-tp));        % opóźniony sygnał nośnej;
y_test=A*xc_test.*xm_test;         % sygnał zmodulowany po transmisji;
x_err=y_test-y;               % sygnał różnicy (błędu);
max_abs_err=max(abs(x_err)),        % maksymalny błąd bezwzględny;
  
  figure(1);  % fragment charakterystyki amplitudowej filtra modelującego kanał transmisyjny;
    k=k1-20:k1+20;
    plot(f(k),abs(H(k)),'b.-');  grid on;  hold on; axis tight;
    plot([f(k(1)),f(k(end))],[abs(H(k(1))),abs(H(k(end)))],'k');
      xlabel('f [Hz]');  title('Fragment ch-ki amplitudowej kanalu w rejonie f nosnej');
  
  figure(2);  % graficzne porównanie sygnałów;
    plot(t,y,'b.-'); grid on; hold on;
    plot(t,y_test,'r.');
      legend('y(t)','y_t_e_s_t(t)');  xlabel('t [s]'); title('Graficzne porownanie sygnalow (prosze uzyc "zoom")');
      axis tight;
      % sygnały są bardzo podobne, ale nie identyczne - dlaczego?
    
% KONIEC PRZYKŁADU 2.12.