Przetwarzanie sygnałów w systemach MIMO

Autorzy: Paweł Turcza

Pliki: rozdzial_24.zip

Przyklad dekoder ML i MMSE w systemie MIMO

Przykład dekodowania strumienia danych w systemie MIMO (2, 2), tj. w systemie wyposażonym w dwie anteny nadawcze i dwie odbiorcze.

Program (plik mimo_bpsk.m) wyznacza bitowa stopę błędów (BER) osiąganą przez dekodery ML i MMSE w przypadku transmisji z modulacją BPSK dla kanału radiowego z zanikami Rayleigh'a. BER wyznaczany jest w funkcji stosunku sygnału-do-szumu (Eb_N0_dB). Celem oceny zysku wynikającego ze stosowania systemu konkretnego dekoder wyznaczone wartości BER(Eb/NO) zestawione są z wartościami teoretycznymi dla systemów SISO i MRC. Przyjęto, ze łączna moc emitowana przez anteny nadawcze, w obu wariantach systemu MIMO, jest równa mocy emitowanej przez pojedyncza antenę nadawcza systemu SISO. Przy porównywaniu systemów należny pamiętać, ze system MIMO pracuje z dwukrotnie większa przepustowością jak system SISO oraz MRC. Oznacza to, ze energia przypadająca na jeden transmitowany bit w systemie MIMO jest o polowe mniejsza jak w systemie SISO.

% Przyklad implementacji dekoderow ML i MMSE w systemie MIMO (2, 2)

clear; close all
randn('seed',0);
rand('seed',0);

N = 10^6; % liczba transmitowanych symboli
Eb_N0_dB = [0:25]; % Eb/N0 [dB]
nTx = 2;
nRx = 2;

fprintf('start symulacji\n');

% probki czasowe realizacji kanalu MIMO Rayleigha (nRx, nTx)
h = 1/sqrt(2)*[randn(nRx, nTx, N/nTx) + j*randn(nRx, nTx, N/nTx)];

% szum AWGN o wariancji 1 (0dB)
n = 1/sqrt(2)*[randn(nRx, N/nTx) + j*randn(nRx, N/nTx)];

% generacja strumienia danych (bit stream)
bs = rand(1,N)>0.5;

% modulacja BPSK 0 -> -1; 1 -> 0
s = 2*bs-1;

% przeksztalcenie sygnalu s w macierzy o wymiarach [nRx, nTx, N/NTx]
% celem transmisji przez kanal MIMO h
% najpierw powielenie nRx razy
x = repmat(s, nRx, 1);

% potem, rozdzialenie na NTx anten nadawczych
x = reshape(x, [nRx, nTx, N/nTx]);

% transmisja przez kanal h
r = sum(h.*x, 2);
r = squeeze(r);

for i = 1:length(Eb_N0_dB)
  fprintf('------- Eb/N0 = %d [dB]\n', Eb_N0_dB(i));
  % sygnal odbierany zaszumiony
  y = r + 10^(-Eb_N0_dB(i)/20)*n;
  
  %%dekoder ML
  rVec = [];
  
  % wszystkie mozliwe kombinacje bitow dla dwoch anten nadawczych i modulacji BPSK
  x_ref = [1 1; ...
       1 0; ...
       0 1; ...
       0 0 ];
  
  % wyznacz odleglosci dla wszystkich kombinacji z x_ref
  for k=1:size(x_ref, 1)
    % modulacja BPSK 0 -> -1; 1 -> 0
    s = 2*x_ref(k,:)-1;
    x_hat = repmat(s, [nRx ,N/2]);
    x_hat = reshape(x_hat, [nRx,nTx,N/nTx]);
    z_hat = squeeze(sum(h.*x_hat, 2)) ;
    J = sum(abs(y - z_hat), 1);
    rVec = [rVec; J];
  end
  
  % znajdz kombinacje symboli dajaca najmniejszy blad
  [jj dd] = min(rVec,[],1);
  
  % konwertuj symbole na bity
  bs_hat(1:2:N) = x_ref(dd, 1);
  bs_hat(2:2:N) = x_ref(dd, 2);
  
  % wyznacz BER
  nErr_ML(i) = sum(bs ~= bs_hat);
  
  fprintf('dekoder ML:  BER= %.3d\n', nErr_ML(i)/N);
  
  %%dekoder MMSE
  
  % Utworzenie macierzy hInv = inv(h' * h + N_0^2*I)
  % najpierw budujemy: [a b; c d] = h' * h + N_0^2*I
  N0 = 10^(-Eb_N0_dB(i)/20);
  a = sum( conj(h(:,1,:)) .* h(:,1,:), 1) + N0^2;
  b = sum( conj(h(:,1,:)) .* h(:,2,:), 1);
  c = sum( conj(h(:,2,:)) .* h(:,1,:), 1);
  d = sum( conj(h(:,2,:)) .* h(:,2,:), 1) + N0^2;
  
  % nastepnie: hInv=inv([a b; c d]) = 1/(ad-bc)[d -b;-c a]
  hInv = zeros(2,2,N/nTx);
  D = a.*d - b.*c; % ad-bc
  
  hInv(1,1,:) = d./D;
  hInv(1,2,:) = -b./D;
  hInv(2,1,:) = -c./D;
  hInv(2,2,:) = a./D;
  
  % Utworzenie macierzy W = hInv * h'
  W = zeros(2,2,N/nTx);
  W(1,1,:) = sum( hInv(1,:,:) .* conj(h(1,:,:)), 2);
  W(1,2,:) = sum( hInv(1,:,:) .* conj(h(2,:,:)), 2);
  W(2,1,:) = sum( hInv(2,:,:) .* conj(h(1,:,:)), 2);
  W(2,2,:) = sum( hInv(2,:,:) .* conj(h(2,:,:)), 2);
  
  % dekoder strumienia z anteny 1
  w1 = squeeze(W(1,:,:));
  y1 = sum(w1.*y);
  % dekoder strumienia z anteny 2
  w2 = squeeze(W(2,:,:));
  y2 = sum(w2.*y);
  
  % polacz strumienie transmitowane przez anten 1 i 2 w jeden strumien
  % odpowiadajacy strumieniowi oryginalnemu
  y_hat = zeros(1,N);
  y_hat(1:2:end) = y1;
  y_hat(2:2:end) = y2;
  
  % dekoder bpsk (kwantyzacja)
  bs_hat = real(y_hat)>0;
  
  % wyznacz BER
  nErr_MMSE(i) = sum(bs ~= bs_hat);
  fprintf('dekoder MMSE: BER= %.3d\n', nErr_ML(i)/N);
end


Ber_ML = nErr_ML/N;
Ber_MMSE = nErr_MMSE/N;

Eb_N0 = 10.^(Eb_N0_dB/10);
Ber_SISO = 0.5.*(1-1*(1+1./Eb_N0).^(-0.5));

p = 1/2 - 1/2*(1+1./Eb_N0).^(-1/2);
Ber_MRC_nRx2 = p.^2.*(1+2*(1-p));


figure;
title('Modulacja BPSK, kanal Rayleigha');
xlabel('Eb/No [dB]'); ylabel('BER');

semilogy(Eb_N0_dB, Ber_SISO, 'bp-', ...
     Eb_N0_dB, Ber_MMSE, 'ro-', ...
     Eb_N0_dB, Ber_ML,'mo-', ...
     Eb_N0_dB, Ber_MRC_nRx2, 'kd-', 'LineWidth',2);

axis([0 25 10^-5 0.5]); grid on
legend( 'SISO (nTx=1,nRx=1)', 
    'MMSE (nTx=2, nRx=2)', 
    'ML (nTx=2, nRx=2)', 
    'MRC (nTx=1,nRx=2)');

Przyklad Kodowanie Alamoutiego

W przykładzie pokazano zasadę działania dekodera Alamoutiego w wersji z dwiema antenami nadawczymi i jedną anteną odbiorczą.

Program (plik alamouti_bpsk_r1.m) wyznacza bitowa stopę błędów (BER) osiąganą przez dekodery Alamoutiego w przypadku transmisji z modulacją BPSK dla kanału radiowego z zanikami Rayleigh'a. BER wyznaczany jest w funkcji stosunku sygnału-do-szumu (Eb_N0_dB). Celem oceny zysku wynikającego ze stosowania dekodera Alamoutiego , wyznaczone wartości BER(Eb/NO) zestawione są z wartościami teoretycznymi dla systemów SISO i MRC (dwie anteny odbiorcze). W programie przyjęto, że łączna moc emitowana przez anteny nadawcze jest równa mocy emitowanej przez pojedyncza antenę nadawcza systemu SISO i MRC. Oznacza to, że w przypadku systemu z kodowaniem Alamoutiego moc przypadająca na jedną antenę nadawczą jest o połowę mniejsza niż moc w systemie z dekoderem MRC.

% Przyklad kodowania Alamoutiego,
% modulacja BPSK, dwie anteny nadawcze, jedna odbiorcza

clear; close all
randn('seed',0);
rand('seed',0);

N = 10^6;     % liczba transmitowanych symboli
Eb_N0_dB = [0:25]; % Eb/N0

% kanal z zanikami Rayleigh'a
h1 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N/2) + j*randn(1,N/2)];
h2 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N/2) + j*randn(1,N/2)];

% wektor szumu AWGN o wariancji 1 (0dB)
n1 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)];

% strumienia danych (bit stream)
bs = rand(1,N)>0.5;

% modulacja BPSK 0 -> -1; 1 -> 0
x = 2*bs-1;

% kodowanie Alamoutiego: antena 1: [x1, x2] -> [x1, x2*]
a1 = zeros(1,N);
a1(1:2:end) = x(1:2:end);
a1(2:2:end) = conj(x(2:2:end));

% kodowanie Alamoutiego: antena 2: [x1, x2] -> [x2, -x1*]
a2 = zeros(1,N);
a2(1:2:end) = x(2:2:end);
a2(2:2:end) = -conj(x(1:2:end));

% sygnal odbierany
r1 = a1/sqrt(2) .* kron(h1, [1 1]) + a2/sqrt(2) .* kron(h2, [1 1]);

% wyznaczenie BER dla roznych poziomow szumu
for i = 1:length(Eb_N0_dB)
  % sygnal odbierany zaszumiony
  y = r1 + 10^(-Eb_N0_dB(i)/20) * n1;
  
  % rozdzielenie na dwie szczeliny
  y1 = sqrt(2) * y(1:2:end);
  y2 = sqrt(2) * y(2:2:end);
  
  % dekoder Alamoutiego(2,1)
  H2 = abs(h1).^2 + abs(h2).^2;
  x1_hat = conj(h1) .* y1 - h2 .* conj(y2);
  x2_hat = conj(h2) .* y1 + h1 .* conj(y2);
  
  % utworz jeden strumien
  x_hat(1:2:N) = x1_hat./H2;
  x_hat(2:2:N) = x2_hat./H2;
  
  % dekoder BPSK
  bs_hat = real(x_hat) > 0;
  
  % liczba blednie zdekodowanych symboli
  nErr_A21(i) = sum(bs ~= bs_hat);
end

% wyznacza BER
Ber_Alamouti21 = nErr_A21/N;


% BER dla kanalu Rayleigh i modulacji BPSK
if(0)
  % BER ze wzoru teoretycznego
  Eb_N0_Lin = 10.^(Eb_N0_dB/10);
  Ber_SISO = 1/2*(1-1./sqrt(1+1./Eb_N0_Lin));
else
  % BER wyznaczony symulacyjnie
  h = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)]; %kanal
  % sygnal odbierany
  r = h .* x;
  for i = 1:length(Eb_N0_dB)
    % sygnal odbierany zaszumiony
    y = r + 10^(-Eb_N0_dB(i)/20) * n1;
    % dekoder BPSK
    x_hat = y./h;
    bs_hat = real(x_hat) > 0;
    
    % liczba blednie zdekodowanych symboli
    nErr_SISO(i) = sum(bs ~= bs_hat);
  end
  Ber_SISO = nErr_SISO/N;
end


% BER dla dekodera MRC, kanal Rayleigh, modulacja BPSK
if(0)
  % BER ze wzoru teoretycznego
  Eb_N0_Lin = 10.^(Eb_N0_dB/10);
  p = 1/2 - 1/2*(1+1./Eb_N0_Lin).^(-1/2);
  Ber_MRC_nRx2 = p.^2.*(1+2*(1-p));
else
  % BER wyznaczony symulacyjnie
  n2 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)]; %szum AWGN
  
  h1 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)]; %kanal Tx->Rx1
  h2 = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)]; %kanal Tx->Rx2
  
  r1 = h1 .* x;	% sygnal odbierany przez antene nr 1
  r2 = h2 .* x;	% sygnal odbierany przez antene nr 2
  for i = 1:length(Eb_N0_dB)
    % sygnal odbierany zaszumiony
    y1 = r1 + 10^(-Eb_N0_dB(i)/20) * n1;
    y2 = r2 + 10^(-Eb_N0_dB(i)/20) * n2;
    
    % dekoder MRC
    x_hat = (y1 .* conj(h1) + y2 .* conj(h2)) ./ (h1.*conj(h1) + h2.*conj(h2));
    
    % dekoder BPSK
    bs_hat = real(x_hat) > 0;
    
    % liczba blednie zdekodowanych symboli
    nErr_MRC_nRx2(i) = sum(bs ~= bs_hat);
  end
  Ber_MRC_nRx2 = nErr_MRC_nRx2/N;
end


figure;
title('Modulacja BPSK, kanal Rayleigha');
xlabel('Eb/No, dB'); ylabel('BER');

semilogy(Eb_N0_dB, Ber_SISO, 'bp-', ...
     Eb_N0_dB, Ber_Alamouti21,'mo-', ...
     Eb_N0_dB, Ber_MRC_nRx2,'kd-', 'LineWidth',2);

axis([0 25 10^-5 0.5]); grid on

legend( 'SISO (nTx=1, nRx=1)', ...
    'Alamouti (nTx=2, nRx=1)', ...
    'MRC (nTx=1, nRx=2)');